Aon’s Assessment Solutions Online oznámenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov                        
Aon Assessment GmbH (ďalej len Aon’s Assessment Solutions)
Adresa: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefón: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

Zodpovedná osoba
Dr. Thomas Balzer
Adresa: Grosser Burstah 18-32, D-20457 Hamburg
Telefón: +49-40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

 

Prehľad a rozsah
Cieľom tohto Online oznámenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) je poskytnúť vám dôležité informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje, najmä dôležité informácie v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“). Aon’s Assessment Solutions („my“, „naše“ alebo „nás“) sa zaväzuje chrániť dôvernosť, presnosť a integritu všetkých osobných údajov v súlade s našimi vysokými technickými a organizačnými štandardmi.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať a/alebo upraviť toto Oznámenie.

 

INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV WEBOVÉHO SÍDLA

1.    Ako spracúvame 
Nižšie uvádzame rôzne spôsoby, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť ako budete používať naše webové sídla, a teda aj spôsoby spracúvania vašich osobných údajov, vrátane nášho právneho základu pre spracúvanie v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

1.1 Používanie webových sídel
Kategórie osobných údajov:
technické údaje používateľa
Účel spracúvania: (i) technické zabezpečenie našich stránok, (ii) poskytovanie informácií o našich službách a produktoch a pochopenie vašich záujmov.
Právny základ pre spracúvanie: (i) článok 6 ods.1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je úspešné poskytovanie nášho webového sídla, (ii) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je poskytnúť vám informácie o produktoch a službách, ktoré ponúkame a vo vzťahu k nim pochopiť vaše záujmy.

1.2 Kontaktné údaje
Kategórie osobných údajov:
technické údaje používateľa, kontaktné údaje
Účel spracúvania: (i) kontaktovať vás, ak ste nás o to požiadali (napríklad v sekcii „Kontaktujte nás“, „Žiadosť o demo“, „Akademický výskumný portál“), (ii) povoliť vám sťahovanie dokumentov, ktoré sú relevantné z hľadiska vašich záujmov.
Právny základ pre spracúvanie: (i) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je kontaktovať vás a/alebo vám poskytnúť relevantné dokumenty, ak ste nás o to požiadali, , (ii) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je poskytnúť vám dôležité alebo zaujímavé informácie týkajúce sa našich služieb.

1.3 Interaktívne hranie
Kategórie osobných údajov:
technické údaje používateľa, identifikačné informácie (nevyžadujú sa).
Účel spracúvania: poskytnúť vám interaktívne hry.
Právny základ pre spracúvanie: článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je poskytnúť vám interaktívne hry s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. 
            
1.4 Kariéra
Kategórie osobných údajov:
technické údaje používateľa, osobné údaje, história zamestnaní
Účel spracúvania: uľahčenie vašej žiadosti o zamestnanie.
Právny základ pre spracúvanie: článok 6 ods. 1 písm. b) – vaše osobné údaje sú potrebné pre uzavretie akéhokoľvek budúceho pracovného vzťahu s nami (neposkytnutie vašich osobných údajov znamená, že sa nebudete môcť uchádzať o pracovnú pozíciu).

1.5 scienceBlog
Kategórie osobných údajov:
technické údaje používateľa, kontaktné údaje
Účel spracúvania: poskytnutie nášho scienceBlog-u a vaša interakcia s ním.
Právny základ pre spracúvanie: článok 6 ods. 1 písm. f): naším oprávneným záujmom je poskytnúť vám informácie o našom scienceBlog-u a umožniť vám zdieľať pripomienky.

1.6 Elektronický informačný bulletin
Kategórie osobných údajov:
technické údaje používateľa, kontaktné údaje
Účel spracúvania: zasielať vám elektronický informačný bulletin/propagačné materiály.
Právny základ pre spracúvanie: článok 6 ods. 1 písm. a) – svoj súhlas  na získavanie nášho elektronického informačného bulletinu/propagačných materiálov môžete kedykoľvek odvolať. 

2.    Príjemcovia vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje zdieľame iba v prípade potreby za účelom ich spracúvania.

Aon/cut-e: Vaším primárnym príjemcom osobných údajov bude spoločnosť Aon, ako aj jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, vrátane skupiny cut-e Group, ktorú vlastní spoločnosť Aon‘s Assessment Solutions.

Nezávislé tretie strany: Informácie týkajúce sa vašich osobných údajov môžeme zdieľať s nezávislými tretími stranami, ktorí pre toto webové sídlo vykonávajú funkcie správy, marketingu, odbornej alebo technologickej podpory. Vaše osobné údaje zdieľame aj s tretími stranami, ktoré nám asistujú so zverejnením našich pracovných ponúk alebo s ktorými máme uzavreté dohody, konkrétne systém REXX.

Autoritatívne orgány: Spoločnosť Aon's Assessment Solutions si zo zákona alebo na základe právnych predpisov vyhradzuje právo možnosti zverejnenia informácií týkajúcich sa osobných údajov. V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytnú činnosti, ktoré sú nezákonné alebo porušujú naše politiky, vyhradzujeme si právo kontaktovať príslušné orgány.

3.    Prenos do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií
Aj keď sa nachádzate v Európskej únii, osobné údaje získané počas vášho používania tohto webového sídla môžu byť spracúvané v krajine, kde adekvátnosť týchto zákonov o ochrane údajov nebola schválená rozhodnutím o primeranosti Európskej komisie. V prípade prenosu osobných údajov týmto spôsobom zabezpečíme, že akékoľvek takéto dohody zahŕňajúce spracúvanie vašich osobných údajov budú uzavreté tak, aby vaše osobné údaje boli chránené na prijateľnej úrovni EÚ v rámci štandardných zmluvných doložiek EÚ na prenos údajov, ktoré poskytujú vám a vašim osobným údajom primerané bezpečnostné opatrenia. Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, ako za týchto okolností chránime vaše osobné údaje, kontaktujte našu zodpovednú osobu prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.    Uchovávanie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame iba na primerané obdobie na účely spracúvania a/alebo na čas, ktorý sa od nás vyžaduje v súlade so zákonmi. Vaše údaje spracúvame len na nevyhnutý čas resp. len tak dlho, ako potrebujeme.

Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, na akú dlhú dobu vaše osobné údaje uchovávame, kontaktujte našu zodpovednú osobu.

5.    Súbory cookies 
Naše webové sídlo využíva súbory cookies. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom zariadení pri návšteve nášho webového sídla. Vždy, keď navštívite naše webové sídlo, sa nám tieto súbory cookies vrátia. Vďaka tomu vás napríklad viemerozpoznať alebo vám pomôcť pri prehliadaní vďaka informáciám obsiahnutých v súboroch cookies. Súbory cookies nemožno použiť na spustenie programov alebo k prenosu vírusov do počítača.Súbory cookies dokáže prečítať iba webový server, z ktorého pochádzajú.
Naše webové sídlo si môžete prehliadať aj bez súborov cookies. Ak chcete, aby váš internetový prehliadač nepoužíval súbory cookies,ich použitie môžete vypnúť v nastaveniach vášho prehliadača. Funkcie pomoci vášho prehliadača vám vo všeobecnosti ukážu, ako máte súbory cookies vo vašom prehliadači deaktivovať a/alebo vymazať. Prosím vezmite na vedomie, že vypnutie/vymazanie súborov cookies môže spôsobiť, že určité funkcie nášho webového sídla nebudú fungovať podľa očakávania..

Súbory cookies, ktoré pre určité funkcie využívame, zahŕňajú:

(1)    Súbory cookies, ktoré uchovávajú určité preferencie používateľa (napr. vyhľadávanie alebo nastavenia jazyka),
(2)    Súbory cookies, ktoré uchovávajú údaje na zabezpečenie bezproblémového prehrávania obrazového alebo zvukového obsahu,
(3)    Súbory cookies, ktoré dočasne uchovávajú isté prístupy používateľa,
(4)    Súbory cookies, ktoré identifikujú alebo overujú našich používateľov.

Údaje súborov cookies uchovávame až do ukončenia doby používania príslušného súboru cookie alebo pokiaľ ich nevymažete.
Spracovateľské operácie vykonávame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším záujmom je pretrvávajúca optimalizácia a využiteľnosť našej webovej stránky. 

6.    My Fonts
My Fonts je typ súboru cookie od spoločnosti Monotype Image Holdings Inc., ktorý nám pomáha aplikovať písma na našom webovom sídle. Všeobecné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov týmto súborom cookie (vo všeobecnosti len vaša IP adresa a čas prístupu) nájdete na nasledujúcom odkaze: www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/

Spracovateľské operácie vykonávame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším záujmom je pretrvávajúca optimalizácia a využiteľnosť našej webovej stránky.

7.    Súbory cookies v rámci služby Google Analytics
Toto webové sídlo používa službu Google Analytics a v rámci nej súbory cookies. Sú to súbory cookies spravované spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“) s cieľom analýzovať spôsob používania internetu a webového sídla, a často aj kvôli reklame. Osobné údaje spracúvané v tejto súvislosti sú vaša IP adresa (ktorá zahŕňa údaje o vašej polohe) a ďalšie informácie vytvorené vaším správaním sa na internete v súvislosti s danou IP adresou.

Tieto údaje sú plne pseudonymizované. IP adresa odoslaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nekombinuje s inými údajmi, ktoré uchováva spoločnosť Google.  V niektorých prípadoch skrátenie vašej adresy prebehne tak rýchlo, že spoločnosť Google za týmto účelom neuchová žiadne osobné údaje. Za takýchto okolností to znamená, že informácie získané spoločnosťou Google sú plne anonymizované. Spoločnosť Google vykoná isté spracovávanie iba v rámci Európskej únie. Spracovanie istých súborov cookies saudeje len na serveroch umiestnených v Spojených štátoch amerických. Bezpečnostné opatrenia vašich osobných údajov, kde takéto spracúvanie nastane, poskytuje spoločnosť Google Inc., ktorá má certifikát Privacy Shield (cerfifikát na ochranu osobných údajov), čo znamená, že vaše osobné údaje sa spracúvajú v zmysle noriem platných v rámci očakávaní EÚ.

Nižšie nájdete informácie o type súborov cookies spoločnosti Google, ktoré toto webové sídlo využíva. Na tejto stránke môžete spravovať spôsob, akým spoločnosť Google využíva vaše informácie a/alebo spôsob, akým vás súbory cookies spoločnosti Google na tomto webovom sídle sledujú. Všetky nastavenia súborov cookies spoločnosti Google môžete spravovať prostredníctvom nasledujúceho odkazu: policies.google.com/technologies/managing

Súbory cookies využívané v tejto súvislosti na tomto sídle sú:

Google Analytics: Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google.
a)    Spoločnosť Google využíva tieto informácie v mene prevádzkovateľa webového sídla s cieľom vyhodnotenia spôsobu, akým webové sídlo využívate, porovnania hlásení o aktivitách webového sídla a poskytnutia iných služieb súvisiacich s využívaním webového sídla a internetu prevádzkovateľovi webového sídla.
b)    Doubleclick: Doubleclick je služba spravovania reklamy a ponúk, ktorá zjednodušuje reklamy. Pre vás ako používateľa to znamená, že súbory cookies umožňujú spoločnosti Google používať reklamy na základe predošlých návštev nášho alebo iného webového sídla na internete na základe vášho správania sa.
c)    GA Audiences: GA Audiences je súbor cookie spoločnosti Google, ktorý sa spúšťa na základe vašej interakcie s webovým sídlom, hlavne počas jeho návštevy.

Využívaním našich webových stránok súhlasíte so spracúvaním osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Google získava vyššie uvedeným spôsobom.  Uchovávanie takýchto súborov cookies môžete vypnúť v nastaveniach vášho prehliadača na vyššie uvedenom odkaze. Prosím vezmite na vedomie, že využívanie nášho webového sídla môže byť na istých miestach ovplyvnené zablokovaním či zakázaním sledovacích súborov cookies. Ďalšie informácie o Ochrane osobných údajov spoločnosti Google nájdete tu: policies.google.com/privacy.
Spracovateľské operácie vykonávame v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Naším záujmom je pretrvávajúca optimalizácia a využiteľnosť našej webovej stránky.

8.    Externé odkazy a doplnky internetového prehliadača (plugin-y)
Táto webová stránka môže vo všeobecnosti ponúkať sociálnym médiám externé odkazy a/alebo plugin-y. Následne po kliknutí na daný odkaz budú vaše osobné údaje zdieľané s príslušnými externými webovými sídlami. Spracúvanie vašich osobných údajov po opustení tohto webového sídla už nie je nami regulované a ani sa na ne nevzťahuje toto Oznámenie. Ak kliknete na plugin sociálnych médií (označený príslušným symbolom), osobné údaje bude zhromažďovať tento subjekt. Vo všeobecnosti je to vaša IP adresa, možno informácie o webovej stránke na ktorú ste boli presmerovaný/á a pokiaľ zostanete automaticky prihlásený/á na stránky sociálnych médií na vašom zariadení, získajú od vás informácie o vašom profile. Kliknutie na externé odkazy a pluginy je úplne dobrovoľné, a preto ak si neželáte, aby vaše osobné údaje boli spracúvané týmto spôsobom, na tieto odkazy nemusíte kliknúť. 

9.    Elektronický informačný bulletin
Ak sa zaregistrujete na odber nášho elektronického informačného bulletinu a udelíte súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, vašu e-mailovú adresu použijeme pre jeho pravidelné zasielanie spolu s podobnými propagačnými materiálmi. Pre príjem nášho elektronického informačného bulletinu je postačujúce, ak nám poskytnete vašu e-mailovú adresu.

Kedykoľvek sa z odberu nášho elektronického informačného bulletinu môžete odhlásiť kliknutím na poskytnutý odkaz odoslaný s každou správou. Prípadne vždy môžete poslať žiadosť o zrušenie odberu na adresu marketing@cut-e.com. 

 

INFORMÁCIE PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ, ZÁKAZNÍKOV A DODÁVATEĽOV

1.    Účel a právny základ
Nižšie nájdete informácie o našom spracúvaní osobných údajov od dodávateľov, zákazníkov a širokej verejnosti. Tieto informácie sú určené pre zákazníkov, dodávateľov a širokú verejnosť, ktorí sú fyzickými osobami a/alebo zamestnancami zákazníkov a dodávateľov.

1.1    Kontaktné údaje a starostlivosť o zákazníka 
Kategórie osobných údajov:
kontaktné údaje, údaje ĽZ
Účel spracúvania: počiatočný kontakt, udržiavanie spojenia a poskytovanie pomoci.
Právny základ nášho spracúvania: Ak je v platnosti zmluva medzi naším a vaším subjektom: článok 6 ods.1 písm.b) (poskytovanie osobných údajov sa zákonom či zmluvou nev yžaduje, avšak bez osobných údajov sa účel nedá dosiahnuť). Ak medzi naším a vaším subjektom nie je zmluva v platnosti: článok 6 ods.1písm. f) — naším oprávneným záujmom je s vami nadviazať kontakt a udržať tento spôsob komunikácie.

1.2    Marketing
Kategórie osobných údajov:
kontaktné údaje, údaje ĽZ
Účel spracúvania: zasielať vám marketingové materiály, technické informácie a/alebo právne aktualizácie.
Právny základ nášho spracúvania: Ak sa od vás vyžadoval výslovný súhlas: článok 6  ods.1 písm.a) (váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti). Iné: článok 6 ods.1 písm.f) — naším oprávneným záujmom je poskytnúť vám informácie týkajúce sa našich služieb v rámci marketingových možností.

2.    Príjemcovia vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje zdieľame lenak je to nutné za účelom spracúvania.

Aon/cut-e: Vaším primárnym príjemcom osobných údajov bude spoločnosť Aon, ako aj jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti, vrátane skupiny cut-e Group, ktorú vlastní spoločnosť Aon‘s Assessment Solutions.

Nezávislé tretie strany: Informácie týkajúce sa vašich osobných údajov môžeme zdieľať s nezávislými tretími stranami, ktorí pre nás vykonávajú funkcie správy, marketingu, odbornej alebo technologickej podpory. 

Autoritatívne orgány: Spoločnosť Aon's Assessment Solutions si zo zákona alebo na základe právnych predpisov vyhradzuje právo možnosti zverejnenia informácií týkajúcich sa osobných údajov.

3.    Prenos do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií
Aj keď sa nachádzate v Európskej únii, získané osobné údaje sa môžu spracúvať v krajine, kde adekvátnosť týchto zákonov o ochrane údajov nebola schválená rozhodnutím o primeranosti Európskej komisie. V prípade prenosu osobných údajov týmto spôsobom zabezpečíme, že akékoľvek takéto dohody zahŕňajúce spracúvanie vašich osobných údajov budú uzavreté tak, aby vaše osobné údaje boli chránené na prijateľnej úrovni EÚ v rámci štandardných zmluvných doložiek EÚ na prenos údajov, ktoré poskytujú vám a vašim osobným údajom primerané bezpečnostné opatrenia. Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, ako za týchto okolností chránime vaše osobné údaje, kontaktujte našu zodpovednú osobu prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

4.    Uchovávanie vašich osobných údajov
Vaše osobné údaje uchovávame iba na primerané obdobie na účely spracúvania a/alebo na čas, ktorý sa od nás vyžaduje v súlade so zákonmi. Vaše údaje spracúvame len na nevyhnutý čas resp. len tak dlho, ako potrebujeme.
Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, na akú dlhú dobu vaše osobné údaje uchovávame, kontaktujte našu zodpovednú osobu prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.


VAŠE PRÁVA TÝKAJÚCE SA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.    Vaše práva týkajúce sa osobných údajov
Ak si uplatníte svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vždy uľahčíme výkon práv obsiahnutý vo vašich žiadostiach. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto práv nájdete nižšie. 

Keď požiadate o svoje osobné údaje uveďte, v akom formáte si želáte informácie dostať. Pokiaľ to nešpecifikujete, na vašu žiadosť odpovieme v tej istej forme, v ktorej ste podali svoju žiadosť. Budeme vás kontaktovať a pokúsime sa vyriešiť vašu žiadosť v časovom horizonte jedného mesiaca. Pri zjavne nepodložených alebo prehnaných žiadostiach sme oprávnení požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosť.

 Ak si želáte vykonať svoje práva alebo získať viac informácií, kontaktujte gdpr@cut-e.com.

1.1 Prístup (článok 15, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Máte právo požiadať o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade spracúvania vašich osobných údajov máte právo požadovať k nim prístup.

1.2 Oprava (článok 16, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Máte právo požadovať opravu alebo skompletizovanie vašich nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré sme spracovali. Toto právo si môžete uplatniť poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Ak sme vaše osobné údaje zverejnili iným príjemcom, podľa možnosti ich informujeme o takejto oprave a ak o to požiadate, poskytneme tiež informácie o týchto príjemcoch.

1.3 Výmaz (článok 17, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov pokiaľ neexistuje žiadna zákonná výnimka pre ich uchovávanie. Prosím vezmite na vedomie, že podliehame rôznym právnym požiadavkám pre uchovávanie dát. Ak sme vaše osobné údaje zverejnili iným príjemcom, podľa možnosti ich informujeme o takejto oprave a ak o to požiadate, poskytneme tiež informácie o týchto príjemcoch.

1.4 Obmedzenie spracúvania (článok 18, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): V určitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak sme vaše osobné údaje zverejnili iným príjemcom, podľa možnosti ich informujeme o takejto oprave a ak o to požiadate, poskytneme tiež informácie o týchto príjemcoch.

1.5 Prenositeľnosť údajov (článok 20, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Môžete byť oprávnený/á požiadať o kópiu vašich osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo zahŕňa právo požiadať o zaslanie osobných údajov inému prevádzkovateľovi v zmysle vašich inštrukcií. Toto právo máte k dispozícii len vtedy, ak ste poskytli osobné údaje a spracovávate ich na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, alebo ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

2.    Práva dotknutej osoby: Námietka
Námietka voči spracúvaniu vašich údajov (článok 21, všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účely plnenia úloh vykonávaných vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 písm. e)) na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f)) na účely priameho marketingu, a/alebo profilovania (článok 21 ods. 2), môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

3.    Sťažnosti
Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov, vždy máte nárok na podanie sťažnosti príslušnému riadiacemu dozornému orgánu.

4.    Pripomienky
Všetky pripomienky týkajúce sa tohto Oznámenia a/alebo týkajúce sa vašich osobných údajov by mali smerovať na adresu gdpr@cut-e.com 

Ak máte záujem o kópiu tohto Oznámenia, obráťte sa na našu zodpovednú osobu.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews