Testy a dotazníky: spoľahlivé, praktické, obhájiteľné

Posúvame hranice hodnotenia v praxi tak, aby boli pre klienta ešte zmysluplnejšie, prijateľnejšie a hodnotnejšie. Vytvárame a využívame databázy položiek, generátory položiek a v našich nástrojoch vyvíjame techniky adaptívneho testovania s cieľom poskytnúť najvyššiu kvalitu hodnotenia. Vďaka revolučnému systému adalloc™ sme skrátili čas potrebný na testovanie na úplné minimum.

Naše hodnotiace nástroje sú dostupné vo viac než 40 jazykoch. V prípade, že potrebujete nástroj, ktorý ešte nie je dostupný v požadovanom jazyku, dajte nám vedieť. Preložiť ho do potrebného jazyka je naozaj rýchle a jednoduché. To isté platí aj pre korporátny dizajn - umožnite Vašim kandidátom testovať sa v prostredí s Vašim logom a generujte správy z hodnotenia vo Vašich farbách.

Čo hovoria naši klienti

"Výsledky z testovania nám poskytujú hodnotné informácie o našich kandidátoch a sú oveľa zmysluplnejšie ako známky."Thomas Buller-Hermann, Dortmund Energy and Waterworks

Čo je to online hodnotenie?

Pomocou online hodnotenia meriame zručnosti, schopnosti, vlastnosti a osobnostné charakteristiky ľudí a to prostredníctvom testov a dotazníkov, ktoré sú dostupné online. Online hodnotiace nástroje sú určené na predvídanie pracovného úspechu.

Ako používať online hodnotenie?

Základy, funkcie a rozhodovacie kritériá

Pri výbere vhodného nástroja pre personálny výber je často náročné rozlíšiť medzi "dobrým" a "zlým" nástrojom.

Táto publikácia Vám pomôže nájsť odpoveď na nasledovné otázky:

 • Ako spoznáte dobrý hodnotiaci nástroj?
 • Ktoré špecifické kritériá sú pri online hodnotení dôležité?
 • Aké sú možnosti pri interpretácii výsledkov?

Hlavným cieľom tejto publikácie je previesť Vás cez množstvo žargónov a princípov všeobecných a hodnotiacich kritérií.

Vedecky podložené: výskum je základom všetkých cut-e produktov

Náš medzinárodný výskumný tím má dve hlavné priority: spolupracovať s klientmi pri analýze dát a skúmať, rozvíjať a testovať praktické, nové prístupy k zvládaniu výziev v hodnotení. 

V úzkej spolupráci s klientmi a ich dátami im neustále vylepšujeme procesy hodnotenia a meriame návratnosť investícií. Naše výskumné programy reagujú na nové výzvy na trhu. Pozeráme sa na to, ako využiť výhody mobilných technológií na spravodlivé testovanie, ako merať aktuálne čoraz potrebnejšie osobnostné črty akou je napríklad kreativita a tiež ako skrátiť čas testovania, a tak pomôcť klientom získať kandidátov čo najskôr. 

Vieme, akú hodnotu môže mať zdieľanie a učenie sa od kolegov, preto pravidelne prezentujeme na konferenciách, píšeme informačné dokumenty, publikujeme články v odborných časopisoch a dávame si záležať na neustálom profesionálnom rozvoji. Aktívne podporujeme výskum cez naše nástroje a podporujeme aj univerzity a študentov. 

Pozrite si našu stránku Inovácie v online hodnotení

Inteligentná analýza dát podporuje správne rozhodnutia pri objavovaní talentov

V cut-e kombinujeme tradičnú štatistickú analýzu s najnovšími technológiami vrátane algoritmov a umelej inteligencie. Táto expertíza nám umožňuje hlbšie porozumieť dátam z hodnotenia, nakoľko sme schopní rýchlo rozpoznať vzorce, trendy a akékoľvek odchýlky. Túto kombináciu technológii používame pri hodnotení ako aj pri analýze s cieľom objavovať talenty.

Najväčšou výhodou kombinácie a prepojenia všetkých týchto informácii je, že dokážeme vyvodiť omnoho dôkladnejšie a podrobnejšie závery, a tým pomôcť našim klientom robiť lepšie rozhodnutia pri objavovaní talentov.

Garantujeme kvalitu

Kvalitu hodnotenia možno merať a viete si ju overiť:

 • Naše nástroje sú nezávisle posudzované odbornými inštitúciami. 
 • Naše nástroje sú založené na relevantných výskumých štúdiách a máme k dispozícii množstvo noriem pre rôzne sektory a úrovne pracovných pozícií.
 • Pravidelne pridávame nové validačné štúdie.  
 • Spĺňame štandardy antidiskriminačného zákona. 
 • IT systém a profesionálny systém riadenia dát je v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov v každej krajine. 
 • Naše nástroje sú vytvorené v súlade s medzinárodne uznávanými normami inštitúcií ako sú International Test Commission (ITC), European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), a American Psychological Association (APA). 
 • Nástroje sú certifikované aj poprednými globálnymi akreditačnými inštitúciami ako sú Det Norske Veritas (DNV) a British Psychological Society (BPS) a zaregistrované v lokálnych orgánoch dozoru vo všetkých potrebných štátoch.

Potreby klienta sú alfou a omegou našich produktov

Vieme, že potrebujete spoľahlivé a overené hodnotenie, ktoré musí byť predovšetkým praktické, užitočné ale zároveň by malo zlepšovať aj Vašu firemnú značku. Preto vytvárame prispôsobiteľné nástroje ako napr. Testy situačného rozhodovania (SJT) alebo dotazníky 360° spätnej väzby, ktoré priblížia danú pracovnú pozíciu, posilnia značku a poskytujeme administráciu online nástrojov, ktoré sú zabezpečené proti podvodu. Všetky naše testy a dotazníky sa dajú integrovať do Vášho existujúceho ATS / HRIS systému pomocou single sign on (SSO), čim podporíte Vašu značku a umožníte príjemnú skúsenosť kandidáta.

Ako sa môžem uistiť, že zvolený nástroj spĺňa kritériá transparentnosti a spravodlivosti?

Dôležitým faktorom, ktorý hrá rolu pri výbere diagnostických nástrojov, je zaobchádzanie s uchádzačom pred testom, počas testu aj po teste.

Dobrý diagnostický nástroj musí byť dostatočne transparentný. To znamená, že by mal obsahovať informatívne a zrozumiteľné inštrukcie, ktoré vysvetľujú pozadie testu a proces  vypĺňania (napr. časový limit) ešte predtým, než testovanie začne. Rovnako dôležitá je prítomnosť cvičných príkladov, ktoré vysvetľujú princíp testu alebo dotazníka.

Nástroj by mal zabezpečiť, že každý uchádzač, ktorý prechádza konkrétnym nástrojom, po ukončení dostane primeranú spätnú väzbu o svojich výsledkoch. Prinajmenšom by mala byť k dispozícii krátka písaná spätná väzba. V ideálnom prípade by mala byť uchádzačovi poskytnutá osobná spätná väzba kvalifikovanou osobou.

Taktiež je z hľadiska spravodlivosti dôležité, aby výsledky testov nespôsobovali diskrimináciu určitých skupín osôb, napr. kvôli príslušnosti k určitej etnickej, spoločenskej skupine alebo určitému pohlaviu. Nástroje by mali byť dostupné všetkým osobám. To okrem iného znamená, že aj ľudia so zdravotným postihnutím musia mať možnosť diagnostický nástroj vyplniť - napríklad pomocou asistencie pri vypĺňaní.

Aké špecifické podmienky musí spĺňať online hodnotenie?

Okrem všeobencých podmienok, ktoré musí spĺňať diagnostika dostupná cez počítač, má on-line hodnotenie niektoré ďalšie špecifické vlastnosti, ktoré sa týkajú predovšetkým administrácie cez internet. V zásade sa dá povedať, že hodnotiace nástroje, ktoré sa vypĺňajú cez internet, by mali byť: "samo-vysvetliteľujúce", zabezpečené proti podvodu, nezávislé na hardware, integrovatelné a ľahko dostupné.

"Samo-vysvetliteľujúce"

Pretože online hodnotenie väčšinou prebieha nekontrolovane, tzn bez prítomnosti testujúceho, je veľmi dôležité, aby boli tzv. samo-vysvetliteľujúce. V praxi to znamená, že testy a dotazníky obsahujú podrobné inštrukcie a interaktívne príklady, na ktorých sa uchádzač môže zoznámiť s úlohami príslušných testov, a u ktorých dostane okamžitú spätnú väzbu, akým spôsobom riešil príklady a či rozumie princípu a ovládaniu nástroja. Vysvetlenie príkladov by rovnako malo byť čo najpodrobnejšie, pretože pri takomto testovaní zvyčajne nie je možnosť kontaktovať administrátora v prípade nejasností.

Zabezpečené proti podvodu

Administrácia online diagnostických nástrojov prebieha zvyčajne bez dohľadu. Preto musí byť zaistené, aby testy neboli manipulovateľné. To znamená, že by nemal existovať vzorec odpovedí, ktorý by uchádzačovi pomohol riešiť úlohy rýchlo a ľahko. Pri online hodnotení to možno zaistiť tak, že sa položky v teste dynamicky vytvárajú v priebehu testu. Takto je garantované, že nie je možné viac krát absolvovať úplne rovnaký test.

Nezávislé na hardware

Problémom množstva online nástrojov je, že sú väčšinou optimalizované pre určitý počítačový systém (software, rozlíšenie obrazovky, rozmery a pod), a tak sa môže stať, že sú na iných počítačoch rozmazané alebo zrnité. Tomu sa možno vyvarovať vektormi, ktoré optimálne prispôsobujú podmienky každému testovanému na jeho aktuálny monitor, a teda sa nevyskytujú žiadne ťažkosti v dôsledku použitého hardwaru a pripojenia na internet.

Integrovatelné

Pre mnoho klientov je dôležité, aby i v prípade on-line nástrojov bola možná ich bezproblémová integrácia do existujúcich aplikačných zariadení, systému hodnotenia alebo HR systémov (napr. SAP, Peoplesoft, Oracle). Je dôležité, aby všetky účastníkove dáta zostali v rámci firmy a bola zaistená bezpečnosť dát. 

Dostupné

Každý online nástroj by mal byť maximálne dostupný, a aj v súlade s pravidlami pre užívateľa so zdravotným postihnutím. To znamená možnosť vysporiadania sa s množstvom zariadení a periférií - okrem myši (napríklad dotykové displeje, dotykové dosky, klávesnice, určité vstupné pomocné zariadenia pre motoricky obmedzené osoby), rovnako ako čítajúce pomocné zariadenia (napríklad vnútorná počítačová lupa, zväčšovacie sklo) a ďalšie podporné zariadenia, ktoré môžu byť použité k dokončeniu nástroja.

Vedeli ste že ... ? Výsledky prieskumu Assessment Barometer ukazujú, že:

 • Online hodnotenie rastie, za posedné dva roky zaznamenalo nárast o 18 percent. 52% respondentov používa online hodnotenie, v prvom rade v procese výberu, ale aj na účely rozvoja.
 • Spôsoby hodnotenia sa celosvetovomenia. Zamestnávatelia stále hľadajú nové spôsoby, ako robiť lepšie, menej rizikové výberové rozhodnutia. Je stále dôležitejšie dokázať predpovedať, ktorí kandidáti budú v práci vysoko výkonní.
 • Využitie online hodnotenia rastie počas celého cyklu zamestnanca, najmä pokiaľ ide o nábor manažérov, administratívnych pracovníkov, absolventov a učňov.
 • Development centrá, assessment centrá, dotazníky integrity a hodnôt, rovnako ako Dotazníky situačného rozhodovania (SJQ) sú najrýchlejšie rastúcimi nástrojmi na hodnotenie.
  Kontaktujte nás

  Zavolajte nám +421-904 209-059

  Alebo nás kontaktujte tu

  Prihláste sa k odberu talentNews