Spoľahlivé, preverené a vedecky podložené online hodnotenie

cut-e inovatívne online hodnotenie pomáha HR profesionálom a manažérom robiť spoľahlivé rozhodnutia v oblasti výberu a rozvoja. Naše hodnotiace nástroje sú založené na pevných vedeckých základoch. Sú krátke, zmysluplné a užívateľsky prívetivé. 

cut-e pomáha spoločnostiam identifikovať ľudí s najvhodnejšími schopnosťami, ktorí zapadnú do firemnej kultúry s cieľom dosiahnuť optimálne biznis výsledky. Nezáleží na tom, či sa jedná o screening, výber, rozvoj manažérov, team building alebo rozvoj organizácie - cut-e´poskytuje inteligentné nástroje pre HR profesionálov a manažérov.

What is online assessment?

Online assessment measures a person’s skills, abilities, attributes and personality characteristics via a test or questionnaire that is provided online. Online assessments are used to predict performance at work.

Testy a dotazníky: spoľahlivé, praktické, obhájiteľné

Chceme posúvať hranice aplikovaného hodnotenia, aby bolo zmysluplnejšie, akceptovateľnejšie a hodnotnejšie pre klienta. Vytvárame a využívame databázy položiek, generátory položiek a techniky adaptívneho testovania na vývoj dotazníkov a testov s cieľom poskytnúť najvyššiu možnú kvalitu hodnotenia. Vďaka revolučnému systému adaloc™ sme skrátili čas testovania.

Naše hodnotiace nástroje sú dostupné v 40 jazykoch. V prípade, že potrebuje nástroj, ktorý ešte nie je dostupný v požadovanom jazyku, dajte nám vedieť. Implementácia nového jazyku trvá veľmi krátko. To isté platí aj pre korporátny dizajn.

Ako použiť online hodnotenie?

Základy, procesy a rozhodovacie kritériá

Pri výbere vhodného nástroja pre personálny výber je často náročné rozlíšiť medzi "dobrým" a "zlým" nástrojom.

Tento sprievodca Vám pomôže nájsť odpoveď na nasledovné otázky:

 • Ako identifikovať dobrý hodnotiaci nástroj?
 • Ktoré špecifické kritériá sa uplatňujú pri online hodnotení?
 • Aké sú možnosti pre interpretáciu výsledkov?

Ale hlavným účelom tohto sprievodcu je previesť Vás cez množstvo žargónov všeobecných a hodnotiacich kritérií.

Veda: výskum je základom všetkých cut-e produktov

Náš medzinárodný výskumný tím ma dve priority: spolupracovať s klientmi pri analýze dát; skúmať, rozvíjať a testovať praktické, nové prístupy k zvládaniu výziev hodnotenia. 

Spolupráca s klientmi a ich dátami nám pomáha neustále vylepšovať ich proces hodnotenia a merať návratnosť investícií. Naše výskumné programy sa snažia čeliť novým výzvam na trhu. Skúmali sme ako využiť prednosť mobilných technológií na spravodlivé testovanie, ako merať novopožadované osobnostné črty ako je kreativita a ako skrátiť čas testovania, a tak pomôcť klientom získať kandidátov čo najskôr. 

Vieme akú hodnotu môže mať zdieľanie a učenie sa od kolegov, preto pravidelne prezentujeme na konferenciách, píšeme informačné dokumenty, publikujeme články v odborných časopisoch a dávame si záležať na neustálom profesionálnom rozvoji. Aktívne podporujeme výskum skrze naše nástroje a podporujeme univerzity a študentov. 

Inteligentná analýza dát podporuje rozhodnutia

V cut-e kombinujeme tradičnú štatistickú analýzu s najnovšími technológiami, zahrňujúce algoritmy a umelú inteligenciu. Táto expertíza nám umožňuje hlbšie porozumieť dátam z hodnotenia, nakoľko sme schopní rýchlo rozpoznať vzorce, trendy a akékoľvek odchýlky. Túto kombináciu technológii používame pri hodnotení ako aj pri prediktívnej analýze talentov.

Najväčšou výhodou kombinácie všetkých týchto informácii dokopy- a ich porozumenia- je naša schopnosť vyvodiť omnoho dôkladnejšie a podrobnejšie závery, a tým pomôcť našim klientom k lepším rozhodnutiam.

Garantujeme kvalitu

Kvalita hodnotenia sa dá merať a viete si ju overiť:

 • Naše nástroje sú posudzované nezávisle odbornými inštitúciami. 
 • Naše nástroje sú podložené relevantnými súčasnými výskumami a množstvom noriem naprieč sektormi a úrovňami pracovných pozícií.
 • Pravidelne pridávame nové validačné štúdie.  
 • Zosúladenie s antidiskriminačným zákonom. 
 • IT systém a profesionálny systém riadenia dát je v súlade s legislatívou o ochrane osobných údajov v každej krajine. 
 • Naše nástroje sú vytvorené v súlade s medzinárodne uznávanými normami inštitúcií ako sú International Test Commission (ITC), European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA), a American Psychological Association (APA). 
 • Nástroje sú certifikované aj poprednými globálnymi akreditačnými inštitúciami ako sú Det Norske Veritas (DNV) a British Psychological Society (BPS) a zaregistrované v lokálnych orgánoch dozoru v štátoch, kde je to nevyhnutné.

Klient je stredobodom toho, čo robíme

Vieme, že potrebujete spoľahlivé a valídne hodnotenie, ktoré musí byť predovšetkým praktické, užitočné ale zároveň by malo zvyšovať aj Vašu značku zamestnávateľa. Preto vytvárame prispôsobiteľné nástroje ako napr. Testy situačného rozhodovania (SJT) alebo dotazníky 360° spätnej väzby, ktoré priblížia danú pracovnú pozíciu, posilnia značku a administráciu online nástrojov zabezpečených proti podvodu. Všetky naše testy a dotazníky sa dajú integrovať do vášho existujúceho ATS / HRIS systému pomocou single sign on (SSO), čim získate výraznejšiu značku zamestnávateľa  a bezproblémové užívateľské skúsenosti.

Opýtajte sa experta: Ako sa môžem uistiť, že sú kritériá transparentnosti a spravodlivosti splnené pri výbere nástroja?

Dôležitým faktorom, ktorý hrá rolu pri výbere diagnostických nástrojov, je zaobchádzanie s uchádzačom pred testom, počas testu a po teste.

Dobrý diagnostický nástroj by mal ponúknuť primeraný stupeň transparentnosti. To znamená, že by mal obsahovať informatívne a zrozumiteľné inštrukcie, ktoré vysvetľujú pozadie testu a administratívny proces (časové limity a podobne) predtým než test začne. Rovnako dôležitá je prítomnosť cvičných príkladov, ktoré vysvetľujú princíp testu alebo dotazníka.

Nástroj by mal zabezpečiť, že každý uchádzač, ktorý prechádza konkrétnym nástrojom, dostane primeranú spätnú väzbu o jeho výkone (výkonové testy) alebo výsledkoch (dotazníky) po ich ukončení. Prinajmenšom by mala byť k dispozícii aspoň krátka písaná spätná väzba. V ideálnom prípade, by mala byť uchádzačovi poskytnutá osobná spätná väzba kvalifikovanou osobu.

Ďalej je z hľadiska spravodlivosti dôležité, aby výsledky testov nespôsobovali diskrimináciu určitej osoby, napr. kvôli zaradeniu do etnickej, spoločenskej skupiny alebo kvôli príslušnosti k niektorému pohlaviu. V prípade dostupnosti nástroja by mali mať všetci ľudia rovnaké možnosti. To okrem iného znamená, že aj ľudia so zdravotným postihnutím musia mať možnosť diagnostický nástroj vyplniť.

Aké sú špecifické kritériá nutné pre online hodnotenie?

Okrem kritérií, ktoré sa vzťahujú k počítačovo založenej diagnostike, má on-line hodnotenie niektoré špecifické aspekty, ktoré sa týkajú predovšetkým administrácie cez internet. V zásade sa dá povedať, že internetovo založené hodnotiace nástroje by mali byť: "samo-vysvetliteľné", nemanipulovateľné, nezávislé na hardware, integrovatelné a ľahko dostupné.

"Samo-vysvetliteľné"

Pretože sú internetovo založené nástroje väčšinou spravované otvorenou administráciou, tzn. sú nekontrolované, je veľmi dôležité, aby boli tzv. samo-vysvetliteľné. V praxi to znamená, že testy a dotazníky obsahujú podrobné inštrukcie a interaktívne príklady, na ktorých sa uchádzač môže zoznámiť s úlohami príslušných testov, a u ktorých dostane okamžitú spätnú väzbu, akým spôsobom riešil príklady a či rozumie princípu a ovládaniu nástroja. Vysvetlenie príkladov by rovnako malo byť čo najpodrobnejšie, pretože u internetovo založených testov zvyčajne nie je možnosť kontaktovať administrátora v prípade nejasností.

Nemanipulovateľné

Ako už bolo spomínané, administrácia internetovo založených diagnostických nástrojov prebieha zvyčajne bez dohľadu. Tým by malo byť zaistené, aby testy neboli manipulovateľné. To znamená, že by nemal existovať vzorec odpovedí, ktorý by uchádzača podporoval v splnení úloh rýchlo a správne. V internetovo založených testoch to môže byť jednoducho zaistené priebežným dynamickým generovaním testu. V takom prípade je nemožné, aby bol rovnaký test vygenerovaný dvakrát.

Nezávislé na hardware

Problémom množstva internetovo založených nástrojov je, že sú väčšinou optimalizované pre určitý počítačový systém (určité podmienky: rozlíšenie obrazovky, rozmery a pod), a že sú na ostatných počítačoch rozmazané alebo zrnité. Tomu sa možno vyvarovať vektormi, ktoré optimálne prispôsobujú podmienky každému jedincovi pre jeho aktuálny monitor, a teda sa nevyskytujú žiadne nežiadúce účinky v dôsledku použitého hardwaru a pripojenia na internet.

Integrovatelné

Pre mnoho klientov je dôležité, aby i v prípade on-line nástrojov bola možná ich bezproblémová integrácia do existujúcich aplikačných zariadení, systému hodnotenia alebo HR systémov (napr. SAP, Peoplesoft, Oracle). Dôležité je, aby všetky účastníkové dáta zostali v rámci podniku a bola zaistená bezpečnosť dát. 

Dostupné

Každý internetovo založený nástroj by mal byť maximálne dostupný, a aj v súlade s pravidlami pre užívateľa so zdravotným postihnutím. To znamená možnosť vysporiadania sa s množstvom zariadení a periférií - okrem myši (napríklad dotykové displeje, dotykové dosky, klávesnice, určité vstupné pomocné zariadenia pre motoricky obmedzené osoby), rovnako ako čítajúce pomocné zariadenia (napríklad vnútorná počítačová lupa, zväčšovacie sklo) a ďalšie podporné zariadenia, ktoré môžu byť použité k dokončeniu nástroja.

Vedeli ste? Výsledky prieskumu Assessment Barometer ukazujú, že:

 • Online hodnotenie rastie, o 18 percent za posledné dva roky. 52% respondentov používa online hodnotenie, v prvom rade v procese výberu, ale aj na účel rozvoja. Rozvíjajúce sa a stredne rozvinuté trhy sa snažia dostať čo najbližšie k vyzretým trhom.
 • Vlastnosti hodnotenia sa menia celosvetovo. Zamestnávatelia stále hľadajú ako robiť lepšie, menej rizikové výberové rozhodnutia. Avšak stále viac chcú vedieť predpovedať, ktorí kandidáti budú vysoko výkonní.
 • Využitie online hodnotenia rastie naprieč celého životného cyklu zamestnanca, najmä pokiaľ ide o nábor manažérov, úradných pracovníkov, absolventov a učňov.
 • Development centrá, assessment centrá, dotazníky integrity a hodnôt, rovnako ako Dotazníky situačného rozhodovania (SJQ) sú najrýchlejšie rastúcimi nástrojmi na hodnotenie.
  Kontaktujte nás

  Zavolajte nám +421-904 209-059

  Alebo nás kontaktujte tu

  Prihláste sa k odberu talentNews