Ako môže 360-stupňová spätná väzba pomôcť ľuďom a organizáciám?

Konštruktívna spätná väzba je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje manažérom porovnať ich pohľad na seba s tým, ako ich vnímajú ostatní ľudia. Prostredníctvom 360° spätnej väzby manažéri prijímajú informácie o svojom výkone od množstva rôznych ľudí, takže aj z rôznych uhlov pohľadov. Ak budú manažéri poznať vlastné slepé miesta, môžu sa potom zamerať na tieto oblasti.

Zameraním sa na kľúčové správanie je možné riadiť a tvarovať kultúru organizácie.

Systém 360-stupňovej spätnej väzby je online systém, ktorý sa môže používať plne autonómne, môže sa prispôsobiť tak, aby vyhovoval chodu projektov a Vašej kultúre z hľadiska kompetencií, jazyka a typu otázok.

Zákazníci, ktorí používajú 360° spätnú väzbu od spoločnosti cut-e

Spätná väzba ako kľúč k rozvoju

360° spätná väzba podporuje riadiacich pracovníkov a manažérov v ich profesionálnom rozvoji. Konštruktívna spätná väzba je kľúčovým faktorom, ktorý umožňuje manažérom porovnať ich vlastný pohľad na seba s tým, ako ich vnímajú ostatní ľudia.

Prostredníctvom 360° spätnej väzby manažéri prijímajú informácie o ich výkone od množstva rôznych ľudí, takže aj z rôznych uhlov pohľadov. Manažérove profesionálne a interpersonálne kompetencie sú hodnotené podriadenými, kolegami, priamymi nadriadenými a inými (napr. zákazníkmi alebo dodávateľmi).

Manažéri sú následne schopní porovnať si ich vlastné dojmy o sebe s vonkajším pohľadom. Tieto viaceré pohľady zlepšujú manažérove uvedomovanie si vlastných silných stránok a rozvojových potrieb a dáva im konkrétny smer pre nasledovný profesionálny rozvoj.

Systém cut-e pre 360° spätnú väzbu umožňuje administrovať a interpretovať proces spätnej väzby online. Systém umožňuje realizáciu rozsiahlej 360° spätnej väzby, ako aj 180° spätnú väzbu (kedy manažéri prijímajú spätnú väzbu len od priamych podriadených) alebo manažérsku spätnú väzbu (kedy manažéri prijímajú spätnú väzbu výhradne len on ich líniových manažérov).

Systém pre 360° spätnú väzbu štandardne obsahuje dotazník shapes360. shapes360 dotazník hodnotí 18 manažérskych kompetencií štruktúrovaným a reliabilným spôsobom. Taktiež je možné integrovať akýkoľvek iný kompetenčný model a dotazníky.

Článok: Čo najefektívnejšie využitie Vašej 360° stupňovej väzby

Filip Hrkal, výkonný riaditeľ spoločnosti cut-e pre strednú a východnú Európu (CEE), sa delí o svoje skúsenosti a názory na to, ako zabezpečiť, aby vaša 360° spätná väzba čo najviac ovplyvnila Vašich ľudí a Vašu spoločnosť.

Použitie 360-stupňovej spätnej väzby na podnietenie zmeny kultúry

Sme všetci naladení na tú istú strunu? Poznáme organizácie, ktoré podnecujú zmenu kultúry prostredníctvom použitia hodnotení, zvlášť procesov 360-stupňovej spätnej väzby. Buď po zlúčení, alebo udržaní konkurenčnej pozície sa chcú spoločnosti posunúť určitým smerom. Spoločnosť PwC využíva online 360-stupňovú spätnú väzbu na podnietenie otvorenej kultúry a úprimnej spätnej väzby smerom nahor aj nadol v rámci obchodnej činnosti. Spoločnosť Vodafone v Rumunsku po zlúčení použila 360-stupňovú spätnú väzbu na iniciovanie diskusií o vhodnej kultúre a správaní a následne na hodnotenie interných manažérov voči týmto faktorom. Všetky tieto hodnotenia sa stále častejšie vykonávajú mimo pracovného stola, na tablete alebo na mobilnom telefóne.

Ako oživiť a zvýšiť hodnotu nášho procesu spätnej väzby a tým zvýšiť jeho efektivitu?

cut-e Vám ponúka efektívnu on-line platformu 360° spätnej väzby s vysoko hodnotnými reportami a výstupmi.

  • Mnoho spoločností má skúsenosť s 360° spätnou väzbou (hodnotením od nadriadených, kolegov, podriadených). Bohužiaľ, mnohokrát sa nejedná o ucelený a objektívny spôsob hodnotenia, previazaný na kompetenčný model spoločnosti. Cut-e ponúka ideálne riešenie v podobe on-line platformy, ktorá zabezpečuje rýchlu a bezproblémovú realizáciu tohto procesu.
  • Systém obsahuje dotazník založený na kompetenčnom modele cut-e, ale taktiež môže byť prispôsobený Vášmu kompetenčnému modelu. Spôsob realizácie, vzhľad a výsledok procesu môžu byť upravené na mieru podľa Vašich potrieb. Interaktívne a na vývoj zamerané výstupy umožňujú aktívne zaangažovanie sa na výsledkoch a vedú k realistickým rozvojovým plánom.

360-stupňová spätná väzba od spoločnosti cut-e v praxi

Systém pre 360° spätnú väzbu štandardne obsahuje dotazník shapes360. Dotazník shapes360 hodnotí štruktúrovaným a spoľahlivým spôsobom 18 manažérskych kompetencií. Prípadne je tiež možné integrovať akékoľvek iné podnikové kompetenčné modely a dotazníky.

Dotazník shapes360 pokrýva 18 kompetencií a jeho vyplnenie trvá asi 20 minút. Jednoducho sa dajú pridať otvorené otázky a otázky s možnosťou viacerých odpovedí. Okrem toho je možné ohodnotiť aj relevantnosť jednotlivých kompetencií vzhľadom na úlohu manažéra v otázke. Vďaka tomu je možné stanoviť prioritu kompetencií.

Proces 360° spätnej väzby zvyčajne riadi spoločnosť cut-e, hoci systém môžete riadiť aj Vy sami. K dispozícii je mnoho rôznych funkcií na zadávanie alebo pridávanie projektov a kandidátov, na odosielanie mailov a vytváranie rôznych správ. Poskytovateľov spätnej väzby možno nominovať cez systém, môžu ich nominovať samotní manažéri alebo ich nadriadení.

Výsledky poskytujú komplexný prehľad o tom, ako každý manažér hodnotí jednotlivé kompetencie v porovnaní s hodnotením ľudí v jeho okolí. Výsledky je možné navyše zosumarizovať jasne podľa každej skupiny poskytovateľa spätnej väzby. V správe sú uvedené aj podrobné popisy jednotlivých kompetencií aj najvyššie a najnižšie hodnotenie. Správy založené na skupinách sú k dispozícii na vyžiadanie.

Systém, dotazník a správy sú k dispozícii v rôznych jazykoch. Verzie v rôznych jazykoch sa nepretržite aktualizujú a na vyžiadanie je možné sprístupniť dodatočné jazyky.

Výsledky prieskumu: 360° spätná väzba – kliatba či požehnanie?

V nedávnom prieskume sme sa čitateľov nášho obežníka spýtali nasledovné: Je 360° spätná väzba skôr kliatbou či požehnaním? V ďalšom texte je uvedené to, čo ste nám povedali, a tiež niekoľko tipov, ako môže byť 360° spätná väzba úspešnejšia.

Používatelia si 360° spätnú väzbu značne cenia
70 % zo všetkých účastníkov odpovedalo, že osobný prínos z 360° spätnej väzby bol buď veľmi vysoký, alebo stredne vysoký. Len 30 % odpovedalo, že to bolo menej pozitívne: 15 % uviedlo, že 360° spätná väzba nebola pre nich príliš cenná a 12 % odpovedalo, že to pre nich nepredstavuje žiadny prínos a uprednostnili by, ak by sa systém 360° spätnej väzby nepoužíval.

Ako môže byť systém 360° spätnej väzby ešte úspešnejší
Teší nás a dokonca aj trochu prekvapuje pozitívny postoj k tomuto nástroju a vieme, že je mimoriadne dôležité používať 360° spätnú väzbu správnym spôsobom. Tu je krátky zoznam faktorov úspešnosti:

Implementácia 360° spätnej väzby vyžaduje odbornú a systematickú prípravu, napr.:

  • podrobné informácie pre všetkých účastníkov o procese a objektívnom cieli ešte pred jej zavedením,
  • transparentnosť ohľadom postupov organizácie,
  • zabezpečenie anonymity pre poskytovateľov spätnej väzby (s výnimkou hľadiska riadiacich pracovníkov),
  • absolútna úprimnosť ohľadom účelu a cieľa procesu a použitia výsledkov,
  • pomoc pri analýze nahlasovania,
  • začlenenie do existujúcej HR práce a aktuálnych projektov,
  • začlenenie zamestnaneckej rady už hneď na začiatku.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews