cut-e ponúka inovatívne, stručné a presné online testy shopností

Dlhodobé prieskumy ukazujú, že testy schopností sú spoľahlivými prediktormi dlhodobého pracovného úspechu. Žiadny iný nástroj neposkytuje takú pridanú hodnotu pre personálne rozhodovanie v pomere k množstvu vloženého úsilia a času.

Všetky testy spoločnosti cut-e sú navrhnuté takým spôsobom, aby pri testovaní nemusel byť prítomný administrátor. Testy nemusia byť teda použité len pre "in-house" diagnostiku, ale dajú sa využiť aj na online predselekciu, výber a rozvoj zamestnancov kdekoľvek na svete bez ohľadu na miesto či čas. Personalista alebo líniový manažér má výsledky k dispozícii ihneď po vyplnení, a to v desiatkach jazykových mutácií. 

Vlastnosti cut-e testov schopností, ktoré sú pre kandidáta prijateľné a výpovedné

Všetky scales výkonové testy majú nasledujúce vlastnosti:

 • Ľahko pochopiteľné vďaka interaktívnym príkladom a inštrukcii.
 • Chránené proti podvodom vďaka generátoru položiek. (Táto jedinečná technológia generuje individuálny test pre každého účastníka, a preto zabraňuje podvádzaniu. Neexistuje žiadne vzorové riešenie ani nedochádza k efektu učenia sa pri opakovanom použití).
 • Na hardware nezávislé vďaka vektorovej grafike. Každá zobrazovaná úloha sa prispôsobuje nastaveniu monitora užívateľa (rozlíšenie a pomer strán), a preto sa vyhnete akémukoľvek negatívnemu efektu spôsobenému použitým hardwareom alebo internetovým pripojením používateľa.
 • Jazyková dostupnosť, s cieľom zabezpečiť porovnateľnosť a spravodlivosť pre účastníkov rôznej jazykovej príslušnosti. Systém a nástroje sú dostupné v mnohých jazykových mutáciach.
 • Spoľahlivé testové výsledky pri maximálnom čase testovania 15 minút.
 • Vedecky podložené - zabezpečené vďaka priebežnej štandardizácii a validačným štúdiam v spolupráci so spoločnosťami a univerzitami.
 • Certifikované Det Norske Veritas, podľa pravidiel Medzinárodej Komisie pre Testy (ITC).
 • Bezproblémová integrácia do existujúcich recruitingových systémov spoločností.
 • Bez bariér, v súlade s ustanovením vytvorenia bezbariérových informačných technológii na základe zákona o rovnakých príležitostiach.

Nový Sprievodca retestovaním kandidátov

cut-e sprievodca o retestovaní kandidátov vysvetľuje "kedy" je retestovanie vhodné, "čo" retestovať a "ako" to urobiť, tiež ako výsledky interpretovať a komunikovať ich kandidátom. "Kandidáti môžu menej inklinovať k podvádzaniu ak im jasne vysvetlíte, že súčasťou výberového procesu bude aj retestovanie za účasti administrátora", uviedol Dr. Lochner.

Výskum podporuje vývoj našich testov

cut-e spolupracuje s univerzitami a má aj svoj výskumný tím, aby sme neustále rozširovali, obnovovali naše poznatky a zdokonaľovali naše on-line hodnotenia.

Príklad: Ninna Galler, konzultantka cut-e, skúmala efekt podvádzania v online hodnotení ako tému svojej bakalárskej práce. "Pre kandidátov je lákavé manipulovať testovú situáciu a hľadať možnosti podvádzania.  Zamerali sme sa najmä na testy krátkodobej pamäte, scales stm a dôsledky na výsledky testov." Výsledky tejto práce vyústili do vývoja ďalšej technológie proti podvádzaniu v našich testoch.

cut-e testy schopností v praxi

Proces testovania môže byť vedený cut-e konzultantom alebo samotným klientom. Je dostupných mnoho rôznych funkcií systému ako vytváranie projektov, pridávanie kandidátov, posielanie e-mailov a vytváranie rôznych typov správ s výsledkami testovania.

Výsledky môžu byť generované online rýchlo a jednoducho. Správy sú jasné, stručne  zobrazené do výsledkovej tabuľky alebo naopak naratívne, popísané slovne.

Systém, testy a správy sú dostupné v rôznych jazykoch. Dodatočné jazykové mutácie sú dostupné na požiadanie. Medzinárodné a lokálne normy rovnako ako jazykové mutácie, sú neustále aktualizované.

Aké sú výhody adaptívneho testovania?

Adaptívne testovanie ponúka množstvo výhod v porovnaní s tradičným testovaním, ktoré bolo vyvinuté na základe klasickej teórie testovania. Katharina Lochner, Senior Consultant v cut-e, vysvetľuje, ako adaptívne testovanie funguje.

Čo je to adaptívne testovanie?

Lochner: “Pri adaptívnom testovaní sa test alebo dotazník prispôsobuje na základe odpovedí testovaného. Keď hodnotíme kognitívnu kapacitu ako numerické myslenie alebo pozornosť, testovanému sa automaticky predloží taká otázka (položka), ktorá nám poskytne maximum informácií. Pri dotazníku je našim cieľom zistiť niečo o osobnosti, kompetenciách, motívoch alebo hodnotách a zhodnotiť, ktoré z týchto aspektov sú viac alebo menej "viditeľné" u testovaného. Toto dosahujeme porovnaním rôznych zvolených charakteristík. Pri adaptívnom dotazníku nepotrebujete porovnávať každý koncept so všetkými ostatnými, ale len tie, ktoré sú podobné.”

Aké výhody má adaptívne testovanie?

Lochner: “V teste kandidát nemusí riešiť položky, ktoré sú pre neho príliš ľahké alebo naopak príliš ťažké. To redukuje čas vypĺňania. Ďalej, kandidát sa nenudí pri, pre neho, ľahkých položkách a necíti sa byť preťažený náročnými položkami. Pri vypĺňaní dotazníka to kandidát prežíva podobne: Tým, že testovaný nemusí zápasiť s nepotrebnými výrokmi, sa čas vypĺňania dotazníka výrazne skráti. To je príjemné nielen pre kandidátov, ale je to lepšie aj pre spoločnosť, v ktorej sa uchádzajú o prácu. Štúdia preukázala, že mnohí uchádzači prerušili vypĺňanie dotazníka, ak trval viac ak 20 minút.  Tí, ktorí tak urobili, sú do veľkej miery veľmi dobrí kandidáti, ktorí majú záujem pracovať pre danú firmu. Od týchto kandidátov nemôžeme očakávať, že budú vypĺňať nepríjemne dlhý dotazník, nakoľko majú rovnaké šance uspieť vo výberovom procese aj v iných spoločnostiach.
Ďalšou výhodou je, že adaptívna metóda robí testy a dotazníky ešte bezpečnejšími. Každé jedno vyplnenie testu je odlišné – nakoľko položky v teste sú rozdielne a zakaždým sú namiešané iné položky. To úplne znemožňuje kandidátom získať alebo naučiť sa odpovede vopred pred testom, a tým podvádzať v rámci výberového procesu.”

Sú aj nejaké nevýhody adaptívneho testovania?

Lochner: “Popri zjavných výhodách pri výbere je pre vývoj adaptívneho testu alebo dotazníka potrebné mimoriadne úsilie a extra náklady. Vyžaduje si to formulovanie veľmi veľkého zoznamu položiek a rozsiahly „sampling“ na testovanie a validáciu. A na to je potrebná časová aj finančná investícia. Tvorba adaptívneho testu sa oplatí len vtedy, ak očakávame veľké množstvo testovaných. Navyše, testovanie musí prebiehať v elektronickej podobe. Pred tým, ako sa začali počítače používať v každodennom živote, bolo urobených niekoľko pokusov použiť adaptívnu metódu pri testovaní ceruzka – papier. Výstupom však bolo ťažkopádne, a v niektorých prípadoch úplne nemožné, využitie adaptívneho prístupu pri takomto testovaní.  
Pre testovaných adaptívna metóda znamená, že sa nemôžu vrátiť späť k položke a modifikovať predošlú odpoveď. Odpoveď, ktorá je raz daná, už nemôže byť zmenená. Navyše, jednotlivé položky sú spracovávané v momente, kedy sú viditeľné pre testovaného. Preto nemôže byť ani žiadna položka preskočená. Oba tieto aspekty (nemožnosť vrátiť sa späť alebo dopredu na inú položku) môžu spôsobovať určitú úroveň stresu pre testovaného. Taktiež neexistujú dva identické testy alebo dotazníky, ako je to možné pri neadaptívnej metóde testovania, kedy všetci testovaní vypĺňajú úplne rovnaké položky.”

Informácie o adaptívnom testovaní

Metódou Adalloc cut-e ponúka novú technnológiu adaptívneho hodnotenia rôznych druhov konceptov. Metóda adalloc je vhodná na meranie kompetencií, osobnostných dimenzií, postojov, záujmov a hodnôt, rovnako ako aj na vyhodnotenie zhody kandidáta s požiadavkami na prácu.

Existuje jednoduchý spôsob, ako porovnať schopnosti kandidáta s požiadavkami na prácu?

Occupational Information Network (O*NET) je online databáza obsahujúca spoľahlivé informácie o stovkách rôznych pracovných pozícii, zahŕňajúca vedomosti, zručnosti, vyžadovaný stupeň vzdelania. Ide o celosvetový zdroj informácii o požiadavkách na pracovné pozície.

V cut-e sme sa prepojili s O*NET databázou a vytvorili sme cut-e vyhľadávač produktov, ktorý umožňuje vyhľadávať akúkoľvek pracovnú pozíciu. Napríklad, ak zadáte "psych", uvidíte zoznam možných pozícii zahŕňajúcich napríklad klinického psychológa, psychiatra, asistenta psychiatra. Potom si môžete kliknúť na vybranú pozíciu a priamo z O*NET databázy sa Vám zobrazia bližšie informácie ako popis pracovných činností, zodpovedností a štandardný plat. Okrem toho sme analyzovali aj požiadavky na danú pozíciu a zostavili sme batériu testov, ktorú odporúčame do výberového procesu.

Pred začiatkom používania vybraného hodnotiaceho nástroja zvyčajne budete chcieť overiť validačnou štúdiou, či vybrané testy skutočne reflektujú na pracovnú pozíciu (obsahová validita), a či meria relevantné charakteristiky (konštruktová validita).

Takéto overovanie validačnou štúdiou môže byť veľmi náročné, obzvlášť ak by ste to mali robiť pre každú jednu pozíciu. Vzhľadom na to, že O*NET databáza Vám zobrazí požiadavky na pozíciu, proces môžete urýchliť tak, že sa spoľahnete na to, že rovnaké nástroje už boli použité pri výbere na pozíciu s rovnakými požiadavkami niekde inde.  Tento typ validity sa nazýva syntetická validita.

V cut-e máme 30 rôznych testov schopností, ktoré zahŕňajú verbálne a numerické myslenie, abstraktné logické myslenie, špeciálne schopnosti/znalosti a špecifické kognitívne schopnosti ako napríklad reakčná rýchlosť, multi-tasking, krátkodobá pamäť.

Naše testy môžete voľne kombinovať tak, aby ste zhodnotili znalosti a zručnosti potrebné na danú prácu. Aby ste nemuseli študovať výsledky z každého testu samostatne, máme k dispozícii správu, ktorá poskytuje "skóre zhody" kandidáta voči danej pracovnej pozícii. Takto omnoho jednoduchšie a rýchlejšie vyberiete najlepších kandidátov.

Ako sa Vám darí zabrániť podvodu a overiť, že výsledky sú skutočne daného kandidáta?

S kandidátmi si potrebujete vytvoriť "kontrakt úprimnosti" a tiež ich vopred upozorniť na možnosť re-testovania počas interview, a že  v prípade väčších rozdielov vo výsledkoch sa budú tieto diskrepancie overovať.

Omnoho dôležitejšie je pre Vás uistiť sa, že nástroje, ktoré používate, sú stabilné a chránené proti podvádzaniu napríklad použitím technológie generovania položiek, adaptívneho testovania. V cut-e sme vyvinuli všetky naše nástroje tak, aby bolo testovanie možné bez prítomnosti administrátora, online, vo vlastnom prostredí kandidáta a zároveň tak chránené proti podvádzaniu.

Spýtajte sa experta: Ako možu byť online testy chránené proti podvádzaniu?

Občas sa stretávame s pochybnosťami ohľadom online hodnotenia, obzvlášť ak sú vypĺňané bez prítomnosti administrátora. cut-e ako expert v online hodnotení od klientov často dostáva otázky na túto tému. Zodpovedali sme na najčastejšie kladené otázky.

Identita testovaného - kto vypĺňa hodnotenie?
Pri používaní online hodnotenia niektoré firmy pochybujú o tom, či kandidáti vypĺňajú testy samostatne alebo im niekto, v snahe dosiahnuť lepší výsledok, pomáha. Ako viete, že reálne kandidát vyplnil hodnotenie sám?

Použite online hodnotenia je najefektívnejšie pri výbere z veľkého množstva kandidátov. Cieľom použitia online hodnotenia je vyradenie tých záujemcov, ktorí nedosiahli dostatočné testové výsledky (negatívny výber). Záujemcovia, ktorí mali dobré výsledky sú pozvaní na interview a/alebo na detailnejšie hodnotenie. Táto skupina je/mala by byť opätovne testovaná (re-test) v kombinácii s dodatočnými hodnoteniami schopností. V tomto momente sú viditeľné prípadné  značne nižšie výsledky, ktoré indikujú možnosť podvádzania.

Jednoduchý a účinný spôsob zníženia motivácie k podvádzaniu je kandidátom vysvetliť proces retestovania ešte pred samotným testovaním. Takto sa zvyčajne problém účinne eliminuje. Praktické skúsenosti ukazujú, že otázka identity kandidáta pri takomto postupe nie je problémom.

Nacvičenie testovania - môže si kandidát nacvičiť testy?
Kognitívne schopnosti sa dajú trénovať, a  preto sa výkon v online hodnotení dá zlepšovať. Takto nejako znie domnienka.

Hoci sa to zdá ako pravdivé, tento predpoklad neovplyvní výsledok online hodnotenia. Aby došlo k zlepšeniu vo výkone, je potrebné trénovať kognitívne zručnosti dlhú dobu.

Príklad: Predstavte si, že potrebujete dobrého dráhového bežca. Za účelom výberu toho najlepšieho budete merať čas dobehnutia. Povedzme, že kandidát intenzívne cvičil deň pred testovacím behom. Tento tréning bude mať malý resp. až negatívny efekt na jeho výkon počas testovacieho behu. Ak by ale trénoval beh po dobu 6 mesiacov, výkon by si iste zlepšil. Boli by ste šťastní, ak by ste videli taký dobrý výkon a kandidáta si vybrali. Tento kandidát svoju snahu pretavil do reálneho zlepšenia a stal sa lepším bežcom. Toto platí aj pre kognitívne schopnosti.

Poznanie správnych odpovedí - Môžu správne výsledky testov kolovať?
Prístupnosť správnych odpovedí na internete je problémom pre tradičné testy. Online testy preto musia byť starostlivo konštruované tak, aby neboli statické. Jednou z metód je vytvorenie zásobníka položiek testu, ktoré sa náhodne generujú - tzv. generátor položiek. Toto je spôsob, ktorý zabezpečuje, že každý kandidát bude mať individuálny, neopakujúci sa test pozostávajúci z odlišných, ale porovnateľných položiek. Správne výsledky tak viac nemajú svoje miesto. Nespočetné množstvo paralelných verzii testov je možné vygenerovať vďaka "zásobníku" položiek a šanca, že dvaja kandidáti dostanú rovnaký test je menšia ako pravdepodobnosť výhry v lotérii. Vzhľadom na to, že každej položke je pridelená úroveň náročnosti, garantujeme, že celková náročnosť testu je rovnaká pre každého kandidáta.

Pomôcky - môžu byť použité na podvádzanie?
A čo používanie kalkulačiek alebo iných pomôcok? Môžu byť použité za účelom lepšieho výsledku?

Dôležitá je najmä konštrukcia testu. Testové úlohy musia byť zostavené tak, aby použitie pomôcok nebolo v konečnom dôsledku nápomocné. Ak by napríklad v teste numerických schopností bola použitá kalkulačka, nesmie to mať vplyv na výsledok. V takomto teste musí kandidát doplniť matematické znamienko alebo symbol, preto si takéto úlohy vyžadujú skôr logické myslenie a nie samotný výpočet. Alternatívou môže byť uvedenie v inštrukcii, že použitie kalkulačky je zakázané, a v konečnom dôsledku test meria inú schopnosť, nie počítanie.

Prehľad testov schopností scales

Abstraktné logické schopnosti

 • scales cls - Induktívne logické myslenie (cls)

  Tento test meria induktívno-logické myslenie. Úlohou je nájsť pravidlá a súvislosti, na základe ktorých tabuľky patria do dvoch rôznych kategórií. Objavené pravidlá musia byť aplikované za účelom priradenia nových tabuliek do relevantných kategórií.

 • scales clx - Inductive logical reasoning

  What does this assessment measure?

  Inductive logical reasoning

  What is the task?

  The test-taker is presented with two different categories of tables. In this test the task is to find out rules and relationships within a given pattern and to apply these rules to other patterns.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales fx - Deduktívne logické myslenie (fx)

  Tento test meria deduktívno-logické myslenie. Úlohou je zistiť operačný mód súčiastky. Formát odpovede a doplnkové otázky vylučujú uhádnutie správnej odpovede.

 • scales ix - Induktívne logické myslenie (ix)

  Tento test meria schopnosť induktívneho logického myslenia. Úlohou je nájsť objektívne spoločné pravidlo a zistiť, ktorý objekt nezodpovedá tomuto pravidlu.

 • scales lst - Deduktívne logické myslenie (lst)

  Tento test meria schopnosť deduktívneho myslenia. Testujúcemu sa zobrazí mriežka obsahujúca množstvo objektov. Jedna bunka v mriežke je označená otáznikom. Každý objekt sa objavuje raz v stĺpci a raz v riadku (podobnosť so sudoku). Úlohou je zistiť, ktorý objekt by sa mal nachádzať v bunke označenej otáznikom.

 • scales sx - Deduktívne logické myslenie (sx)

  Tento test meria deduktívno-logické myslenie. Úlohou je identifikovať správny operátor na základe špecifického výsledku. Formát odpovede a doplnkové otázky vylučujú uhádnutie správnej odpovede. Každý test má generátor položiek, ktorý zabezpečuje ochranu pred podvádzaním a je dôležitý najmä pri nekontrolovanej administrácii.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Numerické schopnosti

 • scales eql - Počítanie

  Tento test meria základnú schopnosť počítať. Každá úloha testu pozostáva z rovnice s chýbajúcou premennou a určeným výsledkom. Úlohou testovaného je určiť hodnotu premennej tak, aby bol výsledok správny.

 • scales numerical (admin) - Numerické myslenie

  Tento test meria schopnosť nájsť a použiť numerické informácie zobrazené v tabuľkách, zoznamoch a grafoch za účelom zodpovedania rôznych otázok. Má charakter prípadovej štúdie (scenár konkrétnej situácie v firme).

 • scales numerical (consumer) - Numerické myslenie

  Tento test meria schopnosť vyvodzovať logické závery z komplexných numerických informácií, ktoré sú zobrazené v tabuľkách a grafoch. Navyše, tento test meria schopnosť získania relevantných informácií, kedy sú testovaní konfrontovaní s rôznymi typmi otázok. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom.

 • scales numerical (finance) - Numerické myslenie

  Tento test meria schopnosť vyvodzovať logické závery z komplexných numerických informácií, ktoré sú zobrazené v tabuľkách a grafoch. Navyše, tento test meria schopnosť získania relevantných informácií, kedy sú testovaní konfrontovaní s rôznymi typmi otázok. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom.

 • scales numerical (industry) - Numerické myslenie

  Tento test meria schopnosť vyvodzovať logické závery z komplexných numerických informácií, ktoré sú zobrazené v tabuľkách a grafoch. Navyše, tento test meria schopnosť získania relevantných informácií, kedy sú testovaní konfrontovaní s rôznymi typmi otázok. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Osobnosť

 • Realistic Job Preview

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • shapes (basic) - Pracovné správanie

  Tento dotazník je špeciálny vyvinutý pre použitie v komerčnej a technickej oblasti. Je to adaptívny dotazník, ktorý poskytuje spoľahlivý základ pre rozhodovanie o výbere učňov, špecialistov alebo profesionálov v službách.

 • shapes (executive) - Pracovné správanie

  Podstatne zmenená a rozšírená verzia založená na dotazníku shapes management (primárne kompetencie a položky sú odlišné).

 • shapes (expert) - Pracovné správanie

  Shapes expert nemeria žiadny manažérsky potenciál. Tento dotazník je zmenenou verziou shapes management (niektoré položky sú odlišné).

 • shapes (graduate) - Pracovné správanie

  Optimalizovaný pre absolventov. Dotazník je založený na modeli, ktorý pozostáva z 18 kompetencií. Každá kompetencia je sýtená 6 položkami.

 • shapes (management) - Pracovné správanie

  Tento dotazník meria najmä manažérsky potenciál.

 • shapes (sales) - Pracovné správanie

  Podstatne zmenená verzia dotazníka shapes management (nová kombinácia niektorých základných kompetencií). Navyše obsahuje niektoré škály z dotazníka views. Dotazník je vhodný aj pre kandidátov bez vysokoškolského vzdelania.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Špecifické kognitívne schopnosti

 • scales blo - Pracovná pamäť

  Tento test meria ultrakrátku pamäť a kapacitu senzorickej pamäte. Úlohou testovaného je urobiť rýchle rozhodnutie, či je zobrazený obrázok rovnaký ako predposledný.

 • scales clues - Spracovanie informácií

  Tento test meria informačnú kompetenciu v komplexných situáciách, tzn. zaobchádzanie s informáciami a stanovovanie priorít. Úlohou je, správať sa ako náhradník za projektového manažéra a byť zodpovedný za jeho osobný e-mailový inbox. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom. To znamená, že nové e-maily prichádzajú počas testovania v reálnom čase.

 • scales cmo - Monitoring

  Tento test meria schopnosť monitorovania, sledovania. Úlohou je, rýchlo identifikovať počet pohybujúcich sa objektov.

 • scales cvt - Colour Vision

  What does this assessment measure?

  Ability to differentiate between colours

  What is the task?

  The test taker is presented with an incomplete colour wheel and is required to fill in the missing colours correctly to demonstrate the ability to differentiate between colours.

  This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales e3+ - Schopnosť sústrediť sa

  Tento test meria schopnosť koncentrácie. Úlohou testovaného je, reagovať na rôzne prvky určitým spôsobom, tak rýchlo, ako je to len možné.

 • scales fan - Pamätanie tvárí a mien

  Tento test meria pamäť na tváre. Úlohou je vybrať správne priezvisko predtým zobrazených osôb. Pamätanie veľkého množstva postupne meniacich sa ľudí a ich zodpovedajúcich mien je životne dôležité v určitých pracovných oblastiach.

 • scales lct - Efektivita učenia

  Tento test meria schopnosť pamätania objektov, ktoré sú zobrazené veľmi rýchlo, v správnom poradí. Pretože sa test skladá z niekoľkých častí, meria aj schopnosť učenia sa.

 • scales mem (shipping) - Spatial memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise sea marks and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mem - Spatial Memory

  What does this assessment measure?

  Spatial memory

  What is the task?

  The test taker is required to memorise traffic signs and their position. High scores indicate good perceptual abilities and a good short term memory.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mt (avi) - Multi-tasking Capability

  What does this assessment measure?

  The ability to collect information quickly and accurately within an air traffic control environment.

  What is the task?

  The test taker is presented with different task elements to complete simultaneously on-screen. The special task of the scales mt (avi) is to align a runway so that an aircraft approaching may land on it safely.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mt (drv) - Multi-tasking Capability

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include responding to a signal under time pressure, focused calculation and focused checking. Immediate feedback is given regarding their answer and the test includes graduated difficulty levels.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mt (sales) - Multi-tasking Capability

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include identifying faces which have been presented immediately before, focused calculation and focused checking. Immediate feedback is given regarding their answer.

  This test includes graduated difficulty levels.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales mt (sonic) - Multi-tasking Capability

  What does this assessment measure?

  Ability to multi-task

  What is the task?

  The test taker is presented with three different tasks and is required to work through these simultaneously. These tasks include hand-eye coordination, focused calculation and focused checking. The special characteristic of this test is the audio task: A sound sequence is played, which includes five randomly chosen letters of the phonetic alphabet. The task is to identify whether a letter is played twice during the sequence. Immediate feedback is given regarding their answer.

  Owing to the task which includes the sound sequence, scales mt (sonic) requires a controlled and standardised setting. Consequently, the test must be carried out in a controlled setting (for example Onsite-AC) and furthermore on a Desktop PC.

 • scales mt - Multi-tasking

  Tento test meria schopnosť súbežne vykonávať viaceré úlohy (multitasking). Test je zostrojený tak, že meria aj zlepšenie výkonu.

 • scales nav - Sense of Direction

  What does this assessment measure?

  Sense of direction

  What is the task?

  The test taker is required to determine in which direction a vehicle is heading after various driving manoeuvres. High scores indicate the ability to maintain spatial orientation even after many changes of direction, for example while driving a car.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, which is important when running unsupervised online administrations.

 • scales ndb - Priestorová orientácia

  Tento test meria zmysel pre orientáciu. Úlohou je, špecifikovať pozíciu a smer lietadla vo vzťahu k riadiacej veži s pomocou gyrokompasu a rádiového kompasu.

 • scales rt - Reakčná rýchlosť

  Tento test meria reaktivitu. Úlohou je, reagovať tak rýchlo, ako je to len možné, keď sa na obrazovke zobrazia dva rovnaké objekty.

 • scales spc - Priestorové myslenie

  Tento test meria schopnosť priestorovej predstavivosti a vizuálneho myslenia. Úlohou je nájsť chyby v kópii obrazca. Počas úlohy môže byť kópia otočená, zrkadlovo obrátená alebo zároveň otočená aj zrkadlovo obrátená.

 • scales spr - Priestorové myslenie

  Tento test meria schopnosť priestorového myslenia. Počas úlohy sa zobrazujú geometrické tvary s označenými oblasťami. Úlohou je vytvoriť vzor, ktorý (ak sa poskladá) vytvorí zobrazený geometrický tvar.

 • scales xw - Komplexná kontrola

  Tento test meria koordináciu zraku a rúk v komplexnej úlohe. Úlohou je vyhnúť sa kolíziám so statickými a pohyblivými prekážkami počas letu cez tubu. Každý test má generátor položiek, ktorý zabezpečuje ochranu pred podvádzaním, čo je dôležité najmä pri nekontrolovanej administrácii.

 • sclaes stm - Krátkodobá pamäť

  Tento test meria schopnosť presného pozorovania a kapacitu krátkodobej pamäte. V niekoľkých, po sebe idúcich sekciách, vidí testovaný rôzne obrázky. Úlohou je zapamätať si tieto obrázky a označiť tie obrázky, ktoré sú identické s tými, ktoré už boli zobrazené.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Verbálne schopnosti

 • scales verbal (admin) - Verbálne myslenie

  Tento test meria schopnosť nájsť a použiť verbálne informácie z článkov, záložiek a inštrukcií pre odpovedanie na špecifické otázky. Test má charakter prípadovej štúdie (scenár konkrétnej situácie v firme).

 • scales verbal (consumer) - Verbálne myslenie

  Tento test meria schopnosť vyvodiť logické závery z komplexných verbálnych informácií. Navyše, meria schopnosť získať relevantné informácie, pretože testovaní sú konfrontovaní s rôznymi typmi otázok. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom.

 • scales verbal (finance) - Verbálne myslenie

  Tento test meria schopnosť vyvodiť logické závery z komplexných verbálnych informácií. Navyše, meria schopnosť získať relevantné informácie, pretože testovaní sú konfrontovaní s rôznymi typmi otázok. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom.

 • scales verbal (industry) - Verbálne myslenie

  Tento test meria schopnosť vyvodiť logické závery z komplexných verbálnych informácií. Navyše, meria schopnosť získať relevantné informácie, pretože testovaní sú konfrontovaní s rôznymi typmi otázok. Zaobchádzanie s testom je analogické k zaobchádzaniu s moderným kancelárskym softwarom.

 • scales verbal (instruct) - Porozumenie inštrukcií

  Tento test meria schopnosť pochopenia textu a odvodenia logických záverov z predložených komplexných verbálnych informácií. Úlohou je zhodnotiť, tak rýchlo, ako je to len možné, či výrok, ktorý sa vzťahuje k textu, je správny alebo nesprávny. Texty sú vo forme pokynov alebo návodov na použitie.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Hodnoty, motívy a kultúra

 • chatAssess

  Čo meria tento nástroj?

  Správanie, osobnosť a schopnosti v prostredí a pracovnom scenári  typickom pre klienta využitím interaktívnej technológie simulujúcej real-time instant messenger.

  Čo je úlohou?

  Kandidát je konfrontovaný s prichádzajúcimi realistickými pracovnými správami  od rôznych ľudí a odpovedá výberom jednej z preddefinovaných možností. V závislosti na jeho odpovedi, nasledujú ďalšie otázky a situácie. Test simuluje formu instant messengerov, čím je realistickejší a zábavnejší ako tradičná forma testu situačného rozhodovania.

 • Realistic Job Preview

  What does this assessment measure?

  Realistic Job Previews (RJPs) assess the suitability of potential job applicants for an organisation or industry by providing an insight into the specific role, company or sector. The potential applicant learns about the day-to-day challenges and tasks of the role and discovers the strength of fit between the job and him or herself.

  What is the task?

  The potential applicant is presented with typical on-the-job scenarios and asked: What would you do in this situation?  Feedback is provided immediately, and tailored to the responses given by the individual.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

 • views - Pracovné preferencie a motívy

  Views je systém adaptívnych počítačových dotazníkov, ktorý pomáha pochopiť hodnoty, motívy a záujmy jednotlivcov. S jedinečnou meracou technikou je to ideálny nástroj pre kariérne poradenstvo, koučing a rozvoj tímov.

Špecifické vedomosti

 • scales lt-d - Jazykové znalosti (nemecký jazyk)

  Tento test adaptívne meria úroveň nemeckého jazyka v troch oblastiach: plynulosť, slovná zásoba a pravopis. Obsahuje komponent rýchlosti, ako aj výkonu.

 • scales lt-e - Jazykové znalosti (anglický jazyk)

  Tento test adaptívne meria úroveň anglického jazyka v troch aspektoch: plynulosť, slovná zásoba a pravopis. Obsahuje komponent rýchlosti, takisto ako výkonu.

 • scales lt-se - Jazykové znalosti (švédsky jazyk)

  Tento test adaptívne meria úroveň švédsky jazyka v troch aspektoch: plynulosť, slovná zásoba a pravopis. Obsahuje komponent rýchlosti, takisto ako výkonu.

 • scales mtu - Mechanické myslenie

  Tento test meria mechanicko-technické pochopenie v niekoľkých odlišných oblastiach.

 • scales tmt - Aplikované počítanie

  Tento test meria schopnosť počítania v štyroch rôznych oblastiach: prevod jednotiek, trojčlenka, výpočet percent a výpočet obsahu a objemu.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Integrity

 • squares- Test Integrity

  What does this assessmemt measure ?

  The likelihood of counterproductive behaviour in a work context.

  What is the task?

  The test taker is presented with statements on-screen and asked to rate their behaviour in comparison with others.

  It is based on a model of counter-productive behaviour that takes into account the individual’s specific situation. Thus, it does not stigmatise the test taker’s results and offers the opportunity for change through training thereby enabling a greater acceptance of results by the individual.

 • Test situačného rozhodovania

  What does this assessment measure?

  Behaviours given specific work-based scenarios.

  What is the task?

  The test taker is presented with descriptions of real-life work situations and is asked: what would you do if faced with this situation? These scenarios reflect the everyday decisions that people in the specific role may need to make. The test takers’ responses are compared to the answers considered to be the right action by 'subject matter experts' on the role.

Creativity

 • sparks- kreativita

  What does this assessment measure?

  Creativity

  What is the task?

  The test taker is presented onscreen with a set of shapes and is required to combine some or all of these to make any real object and then to title this object. The four given shapes may be dragged and dropped into the drawing area, the positions of the shapes may be altered as well as the size and dimensions.

  Each test is created by an item generator at run-time. This means that the assessment is different for each test taker thereby helping to prevent cheating, especially important for unsupervised, online administration. 

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews