Aon’s Assessment Solutions Online oznámenie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ údajov                        
cut-e GmbH (ďalej len Aon’s Assessment Solutions)
Adresa: Großer Burstah 18-32, 20457 Hamburg, Germany
Telefón: +49 40-3250 389-900
E-mail: gdpr@cut-e.com

Zodpovedná osoba
Dr. Thomas Balzer
[rovnaké detaily ako prevádzkovateľ údajov]

1.    Prehľad a rozsah

Cieľom tohto Online oznámenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) je poskytnúť vám dôležité informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje pri používaní našich webových sídel, najmä dôležité informácie v súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“). Aon’s Assessment Solutions („my“, „naše“ alebo „nás“) sa zaväzuje chrániť dôvernosť, presnosť a integritu všetkých osobných údajov v súlade s našimi vysokými technickými a organizačnými štandardmi.

Vaše používanie tejto webovej stránky je dobrovoľné. Ak si neželáte, aby vaše osobné údaje boli spracúvané, nemali by ste pokračovať v používaní tejto webovej stránky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek aktualizovať a/alebo upraviť toto Oznámenie.

2.    Ako spracúvame 

Nižšie uvádzame rôzne spôsoby, na základe ktorých sa môžete rozhodnúť ako budete používať naše webové sídla, a teda aj spôsoby spracúvania vašich osobných údajov, vrátane nášho právneho základu pre spracúvanie v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

2.1 Používanie webových sídel

Kategórie osobných údajov: technické údaje používateľa
Účel spracúvania: (i) technické zabezpečenie našich stránok, (ii) poskytovanie informácií o našich službách a produktoch a pochopenie vašich záujmov.
Právny základ pre spracúvanie: (i) článok 6 ods.1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je úspešné poskytovanie nášho webového sídla, (ii) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je poskytnúť vám informácie o produktoch a službách, ktoré ponúkame a vo vzťahu k nim pochopiť vaše záujmy.

2.2 Kontaktné údaje

Kategórie osobných údajov: technické údaje používateľa, kontaktné údaje
Účel spracúvania: (i) kontaktovať vás,ak ste nás o to požiadali (napríklad v sekcii „Kontaktujte nás“, „Žiadosť o demo“, „Akademický výskumný portál“), (ii) povoliť vám sťahovanie dokumentov, ktoré sú relevantné z hľadiska vašich záujmov.
Právny základ pre spracúvanie: (i) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je kontaktovať vás a/alebo vám poskytnúť relevantné dokumenty, ak ste nás o to požiadali, , (ii) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je poskytnúť vám dôležité alebo zaujímavé informácie týkajúce sa našich služieb.

2.3 Interaktívne hranie

Kategórie osobných údajov: technické údaje používateľa, identifikačné informácie (nevyžadujú sa).
Účel spracúvania: (i) poskytnúť vám interaktívne hry.
Právny základ pre spracúvanie: (i) článok 6 ods. 1 písm. f) – našim oprávneným záujmom je poskytnúť vám interaktívne hry s cieľom zlepšiť vašu používateľskú skúsenosť. 
            
2.4 Kariéra

Kategórie osobných údajov: technické údaje používateľa, kontaktné údaje, história zamestnaní
Účel spracúvania: (i) uľahčenie vašej žiadosti o zamestnanie.
Právny základ pre spracúvanie: (i) článok 6 ods. 1 písm. b) – vaše osobné údaje sú potrebné pre uzavretie akéhokoľvek budúceho pracovného vzťahu s nami (neposkytnutie vašich osobných údajov znamená, že sa nebudete môcť uchádzať o pracovnú pozíciu).
2.5 scienceBlog
Kategórie osobných údajov: technické údaje používateľa, kontaktné údaje
Účel spracúvania: (i) poskytnutie nášho scienceBlog-u a vaša interakcia s ním.
Právny základ pre spracúvanie: i) článok 6 ods. 1 písm. f): naším oprávneným záujmom je poskytnúť vám informácie o našom scienceBlog-u a umožniť vám zdieľať pripomienky.
2.6 Elektronický informačný bulletin
Kategórie osobných údajov: technické údaje používateľa, kontaktné údaje
Účel spracúvania: (i) zasielať vám elektronický informačný bulletin/propagačné materiály.
Právny základ pre spracúvanie: i) článok 6 ods. 1 písm. a) – svoj súhlas  na získavanie nášho elektronického informačného bulletinu/propagačných materiálov môžete kedykoľvek odvolať.

 
3.    Príjemcovia vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje zdieľame iba v prípade potreby za účelom ich spracúvania.

Aon/cut-e: Vaším primárnym príjemcom osobných údajov bude spoločnosť Aon, ako aj jej dcérske spoločnosti a pridružené spoločnosti,vrátane skupiny cut-e Group, ktorú vlastní spoločnosť Aon‘s Assessment Solutions.

Nezávislé tretie strany: Informácie týkajúce sa vašich osobných údajov môžeme zdieľať s nezávislými tretími stranami, ktorí pre toto webové sídlo vykonávajú funkcie správy, marketingu, odbornej alebo technologickej podpory. Vaše osobné údaje zdieľame aj s tretími stranami, ktoré nám asistujú so zverejnením našich pracovných ponúk alebo s ktorými máme uzavreté dohody, konkrétne systém REXX.

Autoritatívne orgány: Spoločnosť Aon's Assessment Solutions si zo zákona alebo na základe právnych predpisov vyhradzuje právo možnosti zverejnenia informácií týkajúcich sa osobných údajov. V prípade, že sa na našom webovom sídle vyskytnú činnosti, ktoré sú nezákonné alebo porušujú naše politiky, vyhradzujeme si právo kontaktovať príslušné orgány.

4.    Prenos do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií

Aj keď sa nachádzate v Európskej únii, osobné údaje získané počas vášho používania tohto webového sídla môžu byť spracúvané v krajine, kde adekvátnosť týchto zákonov o ochrane údajov nebola schválená rozhodnutím o primeranosti Európskej komisie. V prípade prenosu osobných údajov týmto spôsobom zabezpečíme, že akékoľvek takéto dohody zahŕňajúce spracúvanie vašich osobných údajov budú uzavreté tak, aby vaše osobné údaje boli chránené na prijateľnej úrovni EÚ v rámci štandardných zmluvných doložiek EÚ na prenos údajov, ktoré poskytujú vám a vašim osobným údajom primerané bezpečnostné opatrenia. Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, ako za týchto okolností chránime vaše osobné údaje, kontaktujte našu zodpovednú osobu prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

5.    Uchovávanie vašich osobných údajov 

Vaše osobné údaje uchovávame iba na primerané obdobie na účely spracúvania a/alebo na čas, ktorý sa od nás vyžaduje v súlade so zákonmi, ktoré sú platné v mieste, na ktorom sa nachádzate. Vaše údaje spracúvame len na nevyhnutý čas resp. len tak dlho, ako potrebujeme.

Ak by ste chceli získať viac informácií o tom, na akú dlhú dobu vaše osobné údaje uchovávame, kontaktujte našu zodpovednú osobu prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

6.    Používanie služby Google Analytics a súborov cookies 

Hoci nezasahujeme do žiadnych preferencii súborov cookies, ktoré ste odoslali pomocou vášho internetového prehliadača, toto webové sídlo používa službu Google Analytics a službu sprostredkujúcu analýzu webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc. (ďalej len „Google“). Ak ste súhlasili so spracúvaním súborov cookies tretími stranami v nastaveniach vášho internetového prehliadača, Vaše osobné údaje budú naším webovým sídlom spracúvané týmto spôsobom.

Služba Google Analytics používa súbory cookies. Sú to textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači za účelom analyzovania spôsobu používania webových sídel. Informácie o spôsobe, akým používate tieto webové sídla vytvorené súbormi cookies, sa posielajú a ukladajú na server Google v Spojených štátoch amerických.

Ak je na tomto webovom sídle aktivovaná anonymizácia IP adresy, spoločnosť Google najprv skráti Vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Plná adresa IP je odoslaná a skrátená na serveri Google v Spojených štátoch amerických len vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google používa tieto informácie v mene prevádzkovateľa webových sídel na vyhodnotenie spôsobu, akým používate webové sídla, na zhromažďovanie správ o činnostiach webových sídel a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webových sídel a internetu prevádzkovateľovi webových sídel.

Okrem toho používame službu Google Conversion Tracking v spojení so službou Google Analytics. To nám umožní merať správanie našich používateľov webových sídel. Vďaka tomu môžeme napríklad zistiť, koľko súborov PDF bolo stiahnutých alebo koľkokrát bol použitý náš kontaktný formulár. Podobne môžeme zistiť počet kliknutí na reklamy z externých zdrojov (AdWords, LinkedIn, Xing, Bing), ktoré viedli k našim webovým sídlam.

Adresa IP, ktorú váš prehliadač odoslal ako súčasť služby Google Analytics nie je kombinovaná s inými údajmi, ktoré uchováva spoločnosť Google. Ak si neželáte ukladanie súborov cookies, môžete to zmeniť v nastaveniach vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme však na skutočnosť, že za týchto okolností možno zistíte, že nemôžete plne využívať funkcie na webových sídlach. Stiahnutím a nainštalovaním doplnku internetového prehliadača z nasledujúceho odkazu tools.google.com/dlpage/gaoptout môžete tiež zabrániť tomu, aby údaje (vrátane vašej IP adresy) súvisiace s vaším používaním webových sídel, ktoré sú zachytené súborom cookies, neboli odosielané spoločnosti Google, ani ňou spracúvané.

Ďalšie informácie nájdete na 
www.google.com/analytics/terms/us.html 
alebo 
www.google.de/intl/en/policies/ 

7.    Externé odkazy a doplnky internetového prehliadača (plugin-y)

Táto webová stránka môže vo všeobecnosti ponúkať sociálnym médiám externé odkazy a/alebo plugin-y. Následne po kliknutí na daný odkaz budú vaše osobné údaje zdieľané s príslušnými externými webovými sídlami. Spracúvanie vašich osobných údajov po opustení tohto webového sídla už nie je nami regulované a ani sa na ne nevzťahuje toto Oznámenie. Ak kliknete na plugin sociálnych médií (označený príslušným symbolom), osobné údaje sa budú zdieľať s týmto subjektom. Vo všeobecnosti je to vaša IP adresa, informácie o webovej stránke na ktorú ste boli presmerovaný/á apokiaľ zostanete automaticky prihlásený/á na stránky sociálnych médií na vašom zariadení, získajú od vás informácie o vašom profile. Kliknutie na externé odkazy a pluginy je úplne dobrovoľné, a preto ak si neželáte, aby vaše osobné údaje boli spracúvané týmto spôsobom, na tieto odkazy nemusíte kliknúť. 

8.    Elektronický informačný bulletin

Ak sa zaregistrujete na odber nášho elektronického informačného bulletinu a udelíte súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, vašu e-mailovú adresu použijeme pre jeho pravidelné zasielanie spolu s podobnými propagačnými materiálmi. Pre príjem nášho elektronického informačného bulletinu je postačujúce, ak nám poskytnete vašu e-mailovú adresu.
Kedykoľvek sa z odberu nášho elektronického informačného bulletinu môžete odhlásiť kliknutím na poskytnutý odkaz odoslaný s každou správou. Prípadne vždy môžete poslať žiadosť o zrušenie odberu na adresu [marketing@cut-e.com].

9.    Vaše práva týkajúce sa osobných údajov

Ak si uplatníte svoje práva týkajúce sa vašich osobných údajov, vždy uľahčíme výkon práv obsiahnutý vo vašich žiadostiach. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto práv nájdete nižšie. 

Keď požiadate o svoje osobné údaje uveďte, v akom formáte si želáte informácie dostať. Pokiaľ to nešpecifikujete, na vašu žiadosť odpovieme v tej istej forme, v ktorej ste podali svoju žiadosť. Budeme vás kontaktovať a pokúsime sa vyriešiť vašu žiadosť v časovom horizonte jedného mesiaca. Pri zjavne nepodložených alebo prehnaných žiadostiach sme oprávnení požadovať primeraný poplatok alebo odmietnuť žiadosť.

 Ak si želáte vykonať svoje práva alebo získať viac informácií, kontaktujte gdpr@cut-e.com.

9.1 Prístup (článok 15, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Máte právo požiadať o potvrdenie, či spracúvame vaše osobné údaje. V prípade spracúvania vašich osobných údajov máte právo požadovať k nim prístup.

9.2 Oprava (článok 16, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Máte právo požadovať opravu alebo skompletizovanie vašich nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré sme spracovali. Toto právo si môžete uplatniť poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Ak sme vaše osobné údaje zverejnili iným príjemcom, podľa možnosti ich informujeme o takejto oprave a ak o to požiadate, poskytneme tiež informácie o týchto príjemcoch.

9.3 Výmaz (článok 17, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov pokiaľ neexistuje žiadna zákonná výnimka pre ich uchovávanie. Prosím vezmite na vedomie, že podliehame rôznym právnym požiadavkám pre uchovávanie dát. Ak sme vaše osobné údaje zverejnili iným príjemcom, podľa možnosti ich informujeme o takejto oprave a ak o to požiadate, poskytneme tiež informácie o týchto príjemcoch.

9.4 Obmedzenie spracúvania (článok 18, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): V určitých prípadoch máte právo požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Ak sme vaše osobné údaje zverejnili iným príjemcom, podľa možnosti ich informujeme o takejto oprave a ak o to požiadate, poskytneme tiež informácie o týchto príjemcoch.

9.5 Prenositeľnosť údajov (článok 20, všeobecné nariadenie o ochrane údajov): Môžete byť oprávnený/á požiadať o kópiu vašich osobných údajov v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo zahŕňa právo požiadať o zaslanie osobných údajov inému prevádzkovateľovi v zmysle vašich inštrukcií. Toto právo máte k dispozícii len vtedy, ak ste poskytli osobné údaje a spracovávate ich na základe súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, alebo ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

10.    Práva dotknutej osoby: Námietka

Námietka voči spracúvaniu vašich údajov (článok 21, všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na účely plnenia úloh vykonávaných vo verejnom záujme (článok 6 ods. 1 písm. e)) na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f)) alebo na účely priameho marketingu a s tým súvisiaceho profilovania (článok 21 ods. 2), môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na základe dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

11.    Sťažnosti

Pokiaľ ide o spracúvanie vašich osobných údajov, vždy máte nárok na podanie sťažnosti príslušnému riadiacemu dozornému orgánu.

12.    Pripomienky

Všetky pripomienky týkajúce sa tohto Oznámenia a/alebo týkajúce sa vašich osobných údajov by mali smerovať na adresu gdpr@cut-e.com 

Ak máte záujem o kópiu tohto Oznámenia, obráťte sa na našu zodpovednú osobu.

Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews