Rozbehnite vlastnú prediktívnu analýzu talentov na získanie praktických poznatkov

Je na čase posunúť analýzu talentov na vyššiu úroveň. Analýza talentov nie je novinkou. Bez ohľadu na to či využívate online hodnotenie alebo nie, získate tým dáta o ľuďoch, ktoré viete preskúmať.

Predstavte si skóre z hodnotenia výkonu zamestnanca, hodnotenie spokojnosti zákazníkov alebo úroveň dosiahnutia obchodných cieľov. Pridajte k tomu informáciu o kompetenciách alebo schopnostiach zamestnanca a budete môcť predpovedať jeho úspech a upraviť spôsob, akým riešite nábor a rozvoj talentov. Je na čase posunúť analýzu talentov na vyššiu úroveň.  

Video

Vylepšenie praktík talent manažmentu vďaka vyspelej Analytike talentov.

Video

Ako Dell navýšil tržby a príjmy pri súčasnom znížení obratu pomocou hodnotenia a kľúčových ukazovateľov výkonnosti (angl. KPI)

Klienti ktorí dôverujú cut-e Analytike talentov

Dáta z hodnotenia + prediktívna analýza= Návratnosť investícií (angl. ROI)

Online hodnotenie je našou vášňou. Sme nadšení z praktických poznatkov, ktoré sa dajú získať kladením správnych otázok relevantných pre Váš biznis a následnou analýzou dát, ktorá dokáže vytvoriť pohľad na úrovni jednotlivcov, tímov, oddelení, divízií a spoločností. Výsledky analýzy reprezentujú Vašu talentovú stratégiu a zvyšujú jej vplyv, nakoľko nábor realizujete na základe toho na čom skutočne záleží, rozvíjate to čo je rozhodujúce pre budúcnosť a ste schopní udržať tých najlepších. Úspech v týchto oblastiach znamená vytvorenie skutočnej pridanej hodnoty.

Využitie prediktívnej analýzy na komunikovanie Talentovej stratégie

Pomáhame klientom zamestnávať ľudí vďaka ich potenciálu a rozvíjať ich pre úspech. Prediktívna analýza je o pohľade do budúcnosti a o tom, či budúcnosť potvrdí hodnotenie talentov, ktoré realizujeme dnes.

Makro pohľad na cut-e prediktívnu analýzu zahŕňa:

  • Pohľad na súčasnosť: analýza úloh súčasných zamestnancov s cieľom stanoviť, čo predikuje úspech na konkrétnej pozícií. Výsledok: validovaný model správania priamo spätý s kľúčovými žiaducimi výsledkami – vytvorený Profil úspechu.
  • Existujúce talenty: cielený rozvoj na základe nového modelu
  • Prichádzajúce talenty: posudzovanie na základe nového modelu

Kľúčové výsledky môžu zahŕňať validovaný model hodnotenia, validovaný model rozvoja a organizačnú analýzu, tzv. heat map.

Praktická ukážka: Ako zostaviť validačnú štúdiu

Nasadenie hodnotenia v organizácii si vyžaduje investície. Ale, používate správne hodnotenie? Môžu sa výsledky hodnotenia porovnávať s "kritériami úspechu" danej pracovnej pozície? Pomáhajú vám dáta robiť správne rozhodnutia? A môžete dokázať návratnosť investícii hodnotenia? Vytvorenie validačnej štúdie vám pomôže s odpoveďami na tieto otázky. 

Prediktívna analýza: 4 kroky ako vyťažiť maximum z dát

Naša konzultačná práca k prediktívnej analýze zvyčajné zahŕňa 4 kroky. Ako predpokladáte, blízko spolupracujeme s každým klientom za účelom jasného zadefinovania a pochopenia potrieb.

Nižšie uvádzame príklad ako vzniká projekt:

  • Krok 1: Určenie pilotnej skupiny a kľúčových biznis / výkonových parametrov. cut-e má v tomto veľa skúsenosti a dokáže poradiť ako zadefinovať vzorku populácie pre analýzu pracovnej pozície. Tento krok si však, vyžaduje hodnotenie a výkonové dáta. KPI (angl. Key Performance Index), ktoré sa dajú použiť sú napr.: dokončené projekty, miera retencie, zisk, hodnotenie zo strany interných klientov, profit, produktivita, alebo čokoľvek, čo je kľúčové pre váš biznis.
  • Krok 2: Interný roll-out. cut-e často rieši kompletnú logistiku hodnotenia a zberu dát. Preberieme na seba kompletnú komunikáciu a zabezpečujeme realizáciu projektového plánu. Online hodnotenie je dostupné aj prostredníctvom mobilov a pohovory sa dajú realizovať aj po telefóne, keďže si uvedomujeme náklady na čas a zdroje.
  • Krok 3: Analýza dát a dizajnovanie modelu. Mame radi čísla. Naši dátoví analytici skúmajú súvislosti medzi výsledkami z cut-e testovania a reálnymi dátami z hodnotenia výkonu. Zároveň, hľadáme spôsob ako najlepšie prezentovať výsledky a implementovať zistenia.
  • Krok 4: Reportovanie. Na základe požiadaviek sme schopní navrhnúť model reportovania či už ide o výber, rozvoj alebo analýzu organizácie, resp. tzv. heat map: Heat map poskytuje prehľad o vašej organizácii alebo konkrétnej skupine vo vašej organizácii za účelom porovnania voči špecifickým kompetenčným skóre, hodnoteniu alebo priemernému skóre kompetencií, ktoré viete použiť na prezentáciu vrcholovému manažmentu.

Projekty prediktívnej analýzy pomáhajú zamestnávateľom robiť lepšie rozhodnutia o talentoch

Výsledky cut-e globálneho prieskumu Assessment Barometra 2016 hovoria, že HR a recruiting tímy stále viac integrujú online hodnotenie s firemným HR informačným systémom (angl. HRIS), aby mohli merať, vyhodnocovať a poukázať na súvislosti medzi talent programom a výkonnosťou organizácie.
Štúdia zdôrazňuje, že 45% užívateľov online hodnotenia aktuálne využíva Big data projekty, ktoré umožňujú klásť sofistikované otázky týkajúce sa dát z hodnotenia. Napríklad, niektoré organizácie spájajú výberové dáta s údajmi o výkonnosti zamestnancov a ich prediktívne dáta s budúcimi výzvami biznisu. "Dáta z hodnotenia sú teraz dostupnejšie a interpretovateľnejšie", hovorí Dr. Achim Preuss, generálny riaditeľ spoločnosti cut-e. "HR tímy čoraz častejšie využívajú "prediktívnu analýzu talentov", aby získali aktuálne poznatky o ich talentoch, a aby zlepšili plánovanie rozvoja a udržania zamestnancov."

Využíva vaša organizácia maximum z dát z hodnotenia?

Oživte Vaše dáta z hodnotenia – ako vytvoriť Profil úspechu

Možno ste zhromažďovali dáta z hodnotenia v priebehu minulých rokov alebo sa len vyberáte na cestu k online hodnoteniu. Tak či onak, ak budete vedieť čo prispieva k úspechu vo Vašej organizácii, posilníte si tým Talentovú stratégiu. Profil úspechu zvýši atraktivitu, efektivitu činností spojených s náborom a vyznačí oblasti pre rozvoj ľudí. Objasní Vašim ľudom, čo je potrebné na to, aby boli v biznise úspešní a poskytne rámec na správne umiestnenie aktivít pre talenty. Kľúčovým výsledkom skúmania Vašich talentov je vytvorenie plánu pre úspech: Profil úspechu.

 

Štyri kľúčové oblasti pre Profil úspechu

Porovnanie úspechu: Spolupracujeme s Vami za účelom pochopenia, čo znamená úspech vo Vašej organizácii. Pomáhame Vám identifikovať úspešných jednotlivcov, Vaše kritériá posudzovania úspechu a čo jednotlivcom pomáha byť úspešní. Môžu to byť určité schopnosti, kompetencie, či motivácia. Naši odborníci využívajú svoje štatistické a psychometrické skúseností, aby upriamili Vašu pozornosť na to čo je dôležité, spracúvajú dáta a výsledky prezentujú v ľahko pochopiteľnej forme.

Analýza výkonu: Naše hodnotiace nástroje dokážu predikovať určité správanie a zručnosti, ktoré vieme zmapovať do Vašich kompetencií a pomôžeme Vám nájsť objektívne spôsoby ako predpovedať výkon.

Prehľad organizácie: Preskúmame Vaše súčasné pracovné rámce, stratégie a procesy. Prvky, ktoré fungujú posunieme dopredu a budeme spolupracovať s Vami na doladení prvkov, ktoré si vyžadujú vylepšenie.

Prehľad rolí: Analýza toho, čo pracovná pozícia zahŕňa a ako sa bude vyvíjať, je kľúčová. Urobíme pracovné pohovory so zamestnancami na jednotlivých pozíciách a ďalšími odborníkmi. Následne preložíme všetky podstatné zistenia do jasných, definovaných a merateľných prejavov správania.

Objavte čaro HR analýzy - predikujte, prezentujte a ukážte, že HR má silu a vplyv

V tomto článku sa pozrieme na to ako HR môže priniesť pridanú hodnotu biznisu vďaka prediktívnej analýze. Prieskum Assessment Barometer z roku 2016 ukázal, že menej ako polovica firiem má Big data projekty, z čoho menej ako polovica ľudí z HR pozná rozpočet daných projektov. Ak sa HR chce stať plnohodnotným biznis partnerom a chce prinášať pridanú hodnotu biznisu analýzou súčasných dát, správnou cestou je identifikácia medzier v dátach a vytváranie akčných plánov na základe dát, ktoré HR následne odprezentuje biznis lídrom v zrozumiteľnej podobe. Tak HR ukáže svoju silu.   

Big Data v HR a Analýza talentov

Big data a Analýza talentov: Nastal čas pochopiť ich význam? Big Data sú odnedávna reálnym predmetom záujmu. Medzi odborníkmi, rovnako ako na internetových diskusiách a fórach, vládne všeobecný konsenzus, že Big data naozaj zmenia spôsob akým pracujeme. Ale ako? V tomto článku sa pozrieme na to, čo sú Big data, ako HR využíva Big data a aké sú ďalšie (ne)možné kroky v tomto smere.

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews