Rozvoj a udržanie kľúčových hráčov v biznise má zmysel

Investovať do udržania zamestnancov prináša zisk biznisu a ponúka stabilitu a predvídateľnosť.

Spolupracujeme s vami s cieľom pochopiť a zadefinovať, čo je pre budúcnosť Vašej organizácie v zmysle zručnosti a kompetencií rozhodujúce. Zároveň komunikujeme vašu stratégiu na prilákanie talentov, podporíme ju prediktívnou analýzou a online hodnotením.

 

Referencie k projektom rozvoja a retencie

Prediktívna analýza pre rozvoj

Spolupracujeme s vami pri definovaní kľúčových aspektov správania a kompetenčných modelov. Realizujeme analýzu nedostatkov a na jej základe stanovujeme cestu rozvoja na úrovni jednotlivca, tímu, oddelenia alebo firmy.

Rozvojové správy sú vytvorené na základe validovaných kompetenčných modelov pre kľúčové profily vo vašom biznise. Tieto správy sa dajú použiť aj na vlastnú interpretáciu, čo podporuje samovzdelávanie a rozvoj alebo zaradenie sa do rozvojového programu.

Správy sú k dispozícii okamžite po dokončení hodnotenia a sú navrhnuté tak, aby reflektovali váš kompetenčný model a firemný jazyk. Navyše sa dajú generovať aj v inom jazyku ako bolo hodnotenie realizované, čo uľahčuje rozvojové aktivity medzinárodným tímom.

Zvýšenie profitu vďaka zefektívneniu náboru v spoločnosti Transcom

Zvýšený profit v Transcom vďaka zameraniu na udržanie zamestnancov pri výbere pracovníkov do call centra. Transcom je globálny špecialista, ktorý organizáciám poskytuje starostlivosť o zákazníkov, predaj, technickú podporu a služby v oblasti credit manažmentu prostredníctvom rozsiahlej siete kontaktných centier a agentov. Po zistení, že najsilnejší prediktor výkonu zamestnancov je dĺžka zamestnania vo firme, cut-e a Transcom vyvinuli profil osobnosti a schopností, ktorý má za cieľ predpovedať "Úmysel opustiť firmu".

Na základe výsledkov, stačí vybrať 10% ľudí s najvyššími výsledkami testov a pravdepodobnosť, že budú lepší ako priemer "Úmyslu opustiť firmu" sa zvýši o 130%. Keď vyberieme 50% ľudí s najvyššími výsledkami testov, pravdepodobnosť, že budú lepší ako priemer "Úmyslu opustiť firmu" narastie o 50%. Kľúčové výsledky: Zvýšenie udržania zamestnancov vedie k zvýšeniu profitu merateľným a overiteľným spôsobom.

Burger King zdvojnásobil mieru udržania zamestnancov

Miera udržania zamestnancov sa zdvojnásobila v zrýchlenom Leadership Development programe po implementácii cut-e online hodnotenia schopností na účelom zabezpečiť kultúrnu rovnosť.

 • Výzva: vybrať lídrov pripravených robiť odvážne rozhodnutia do budúcnosti
 • Riešenie: jemne doladený proces hodnotenia zameraný na hodnotenie zručnosí a kultúrny fit
 • Výsledok: zvýšená miera udržania zamestnancov a rýchle povýšenie - výsledok správnych náborových rozhodnutí

360° spätná väzba poukáže na rozvojové oblasti

360° spätná väzba určí kľúčové, prioritné oblasti pre rozvoj. Zahŕňa informácie od nadriadeného, manažérov, kolegov a klientov a porovnáva ich s vlastným vnímaním a pohľadom. Náš online nástroj pre 360° spätnú väzbu sa dá naplno prispôsobiť Vašej spoločnosti a firemným kompetenciám, preto si môžete byť istí, že hodnotenie realizujete naozaj voči vlastným normám a vlastným štandardom.

Na podporu rozvoja vám vieme však ponúknuť aj viac ako 360° spätnú väzbu. Naše osobnostné dotazníky ako výstup ponúkajú aj rozvojové správy, ktoré zdôraznia oblasti kompetencií, na ktoré sa treba pri rozvoji zamerať.
 

Využitie gamifikácie na podporu rozvoja a vzdelávania

Využitie techniky a technológie gamifikácie v rozvojových a vzdelávacích programoch môže zvýšiť motiváciu účastníkov k učeniu sa. Zatraktívni e-learninig nielen dizajnovo, ale pridaním faktoru súťaživosti, zbierania bodov, odomykania levelov budú Vaši zamestnanci viac vnorení do rozvojovej aktivity a budú sa do vzdelávacieho on-line systému prihlasovať častejšie.

Príkladom je získavanie bodov za zvládnutie novej poznatkovej úrovne, možnosť odomknúť ďalší level, odkryť inú časť obrazovky, zbieranie odznakov za získanie novej zručnosti alebo poznatku.

Zvýšenie efektivity medzi manažérskymi tímami

effect ponúka manažérskemu tímu náhľad vlastných silných stránok a rozvojových oblastí a taktiež konkrétne návrhy, ako zlepšiť jeho efektivitu.

Ostatných 40 rokov výskumu manažérskych tímov a vlastný výskum nórskej a dánskej populácie manažérskych tímov priniesol odpovede na nasledujúce otázky:

 • Aké výsledky majú efektívne manažérske tímy?
 • Aké faktory ovplyvňujú kvalitu týchto výsledkov?
 • Aké otázky musíme položiť, aby sme vedeli merať kvalitu výsledkov manažérskych tímov a faktory, ktoré majú vplyv na tieto výsledky?

effect je výsledkom spolupráce medzi spoločnosťou cut-e a Bang & Midelfart. effect je online nástroj, ktorý meria a rozvíja efektivitu manažérskych tímov.  Online dotazník založený na výskume, ktorý zisťuje, ako manažérske tímy fungujú naprieč 27 faktormi, ktoré sú ukazovateľmi výsledkov manažérskych tímov, alebo majú pre nich zásadný význam.

Výstupom je správa zahŕňajúca množstvo odporúčaní k piatim najvýznamnejším silným stránkam manažérskeho tímu, rovnako ako päť oblastí s cieľom zlepšiť efektivitu tímu. Silné a slabé stránky zahŕňajú päť faktorov s najvyššími a najnižšími priemernými skóre, resp. hodnoteniami členov manažérskeho tímu.

Ako docieliť, aby zamestnanci prevzali zodpovednosť za svoj osobný rozvoj a rovnako i za rast organizácie?

cut-e Vám pomáha s rozvojom Vašich zamestnancov vďaka dômyselnému systému riadenia vlastného rozvoja.

 • Zodpovednosť za vlastný profesijný a osobný rozvoj leží stále tam, kam patrí: v nás samých. Úlohou personalistov je teda podpora zamestnancov a manažérov v ich osobnom rozvoji.
 • Aby sa mohli zamestnanci a manažéri rozvíjať, potrebujú dobre porozumieť svojím silným stránkam, rozvojovým oblastiam, hodnotám a ambíciám. Cut-e poskytuje inovatívnu metódu online hodnotenia, ktorá podporuje ľudí v rozvoji tých správnych kompetencií pre podnikanie.

Zamestnanci Commerzbank sú zodpovední za vlastný rast

Nedávny firemný prieskum v Commerzbank odhalil rastúci dopyt zo strany zamestnancov na posilnenie zodpovedností a jasnú kultúru, ktorá umožní manažérom a priamym podriadeným viac autonómie vo vytváraní efektívnejších postupov. Inovatívny HR tím pre rozvoj sa rozhodol čeliť tejto výzve tým, že podporí kultúru spätnej väzby a výkonu. Kultúru založenú na poskytnutí nástrojov manažérom pre pravidelné hodnotenie potenciálu a plánovanie kariéry svojich priamych podriadených. Proces musel zabezpečiť, aby priami podriadení mohli pravidelne získavať spätnú väzbu na ich výkonnosť a potenciál a tiež, aby dohody o jednotlivých rozvojových plánoch boli vzájomne potvrdené a odsúhlasené. Oddelenie ľudských zdrojov v Commerzbank sa tak stalo významnejším vďaka vysokej profesionalite a výraznej orientácii na zákazníka.

 

 • Výzva: naplniť rozvojové potreby prostredníctvom spoľahlivého procesu
 • Riešenie: návrh a realizácia integrácie online nástroja pre hodnotenie
 • Výsledok: vyšší výkon a spokojnosť zamestnancov

Vyhľadávač cut-e produktov

Vyhľadávanie vhodného testu alebo dotazníka spomedzi viac ako 40 rôznych online hodnotiacich nástrojov tak, aby naplnili Vaše potreby.
Vyhľadať podľa
oblasti
Instrument
Kontaktujte nás

Zavolajte nám +421-904 209-059

Alebo nás kontaktujte tu

Prihláste sa k odberu talentNews